کد خبر: ۶۷۶۴۶۷۹
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۸
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

یک متخصص گوارش و کبد درباره سرطان گوارش و راه‌های پیشگیری از ابتلای افراد به این بیماری توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، بیماری‌های دستگاه گوارش به همه بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش باشد گفته می‌شود و شامل مشکلات بخش فوقانی مانند ازوفاژیت، اولسر پپتیک معده و دوازدهه، بیماری روده‌ مانند سندرم روده تحریک پذیر و بیماری‌های التهابی روده و بیماری غدد گوارش مانند کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا و مجرای صفراوی می‌شود.

زخم معده در واقع یک واژه عمومی برای کلیه زخم‌های بوجود آمده در ناحیه معده و بخش ابتدایی روده است که بهتر است برای آن، واژه زخم‌های معده‌ای،  روده‌ای یا زخم پپتیک به کار برده شود؛ از شایع‌ترین علائم بروز زخم دستگاه گوارشی، می‌توان به سوزش در نواحی بین بالای ناف تا زیر قفسه سینه در شدت‌های مختلف اشاره کرد.


بیشتر بخوانید: عوامل بروز سرطان معده/ علائم گوارشی را جدی بگیرید


 

////

ترانه محمدی متخصص گوارش و کبد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: سرطان گوارش نشانه‌هایی شبیه سایر بیماری‌های دستگاه گوارش دارد؛ ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ و ﺑﺮوز ﺑـﺎﻻ در ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ‫ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖی ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار است و در این بین ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄـﻪ مستقیم با بروز انواع سرطان‌ها به ویژه ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش دارند.

این ‫‫متخصص گوارش و کبد بیان کرد: ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎنی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺪه ‫و ﻣﺮی، ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوتی از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژیک و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎختی ﻳﻜﺴﺎنی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ‫ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ در آﺳﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮبی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ‫از سبک زﻧﺪگی و ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژنتیکی اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. ‫

محمدی ادامه داد: اﮔﺮﭼﻪ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اما ‫اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌ﺷﻮد؛ در اﻳﺮان ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه پس از ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود.

////

وی درباره  سرطان روده بزرگ،گفت: سرطان کولورکتال، سرطانی است که روده بزرگ (کولون) و یا رکتوم را درگیر می‌کند؛ کلمه کولورکتال، کوچک شده‌ کولون و رکتوم است، ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺸﻨﺪه‫ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود یک ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ‫اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺪه و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﻳﻦ ‫ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن می‌ﻣﻴﺮﻧﺪ.


بیشتر بخوانید: چه زمانی به سرطان‌های دستگاه گوارش شک کنیم؟


سرطان گوارش چقدر شایع است؟

این متخصص گوارش و کبد درباره ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن در اﻳﺮان، اظهار کرد: سرطان روده بزرگ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮبی ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ‌ﻃﻮری ﻛﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺘﺪاول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن است؛ ‫از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز و ﺑﻘﺎی ‫ﺑﻴﻤﺎران، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴصی ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ‫اﺻﻼح یعنی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ‫در سبک زﻧﺪگی ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌ﺷﻮﻧﺪ.

////

محمدی تشریح کرد: ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ‫اﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ چاقی، رژﻳﻢﻫﺎی ﻏﺬایی در ﺑﺮدارﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﻣﺼﺮف زﻳﺎد اﻟﻜﻞ، ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت، ﻓﻌ‪ﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰیکی ﻛﻢ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎعی اﺳﺖ؛ ﻋﻮاﻣﻞ‫ﺧﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺑﺎﻻی ۶۵ ‫ﺳﺎل، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎمیلی ﺳﺮﻃﺎن، ﺑﻴﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎبی روده، پولیپ‌های آدنوماتوی فامیلی، سرطان فامیلی غیر پولیپی روده بزرگ هستند.

عوامل خطر بروز سرطان کولورکتال چیست؟

وی درباره عوامل خطر بروز سرطان کولورکتال، گفت: ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﮋاد، ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی و سبک و ﻋﻮاﻣﻞ بالینی و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژیکی ﻧﻈﻴﺮ‫ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪنی،  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، درﺟﻪ ﺗﻮﻣﻮر، ‫اﻧﺪازه‌ ﺗﻮﻣﻮر، ﻣﻴﺰان وﺳﻌﺖ ﻧﻔﻮذ دﻳﻮاره روده، ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز دور، ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻏﺪد لنفی و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژیک ﺗﻮﻣﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎی ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.


بیشتر بخوانید: سرطان «روده بزرگ» در کمین چه کسانی است؟ + اینفوگرافی


////

این متخصص گوارش و کبد  با تاکید بر اینکه ﻋﻼئم ﺳﺭطاﻥ ﻛﻭﻟﻭﻥ بستگی ﺑﻪ ناحیه ابتلای ﺭﻭﺩه ﺩﺍﺭﺩ، گفت: ﻋﻼﺋﻡ ﺳﺭﻁﺎﻥ رکتوم  ﺑﺎ ﻋﻼئم سرطان کولون راست کاملا متفاوت است، سرطان در قسمت چپ کولون علائم پر سر و صداتری نسبت به قسمت راست دارد، به طور کلی علائمی که در این سرطان ایجاد می‌شود مختص این بیماری نیست و ممکن است در سایر بیماری‌های کولون نیز مشاهده شود.

علائم سرطان کولون چیست؟

محمدی درباره دیگر علائم سرطان کولون، گفت:  از علائم این سرطان می‌توان به تغییر در اجابت مزاج، کاهش قطر مدفوع، احساس تخلیه ناکامل روده، تغییر رنگ مدفوع، درد شکم، کاهش وزن و لاغری، کم خونی و خستگی و علائم غیر روده‌ای اشاره کرد؛ خوشبختانه در بسیاری از موارد سرطان کولون از ابتدا با علائم درد همراه است و به همین علت به آن توجه می‌شود.

////

وی افزود: چنانچه بیماری در قسمت چپ شکم باشد ممکن است با احساس نفخ یا پری، دل پیچه و پیچش شروع شود و به تدریج با رشد تومور و ایجاد تنگی در کولون و علائمی شبیه انسداد روده ایجاد شود، اما در قسمت راست، این بیماری تا زمان استقرار کامل، اغلب درد ندارد و ممکن است با علائم دیگری مانند بی‌اشتهایی، کم خونی و دفع خون سیاه همراه باشد.


بیشتر بخوانید: سرطان معده صدرنشین مرگ های سرطانی ایران


////

علل بروز سرطان روده بزرگ

این متخصص گوارش و کبد بیان کرد: هر چند علت دقیق بروز سرطان روده هنوز مشخص نیست، اما پزشکان چند عامل را مشخص کرده‌اند که خطر ابتلای فرد به این سرطان را افزایش می‌دهند، این عوامل عبارتند از، رسیدن به سن ۵۰ سالگی یا بیشتر، ابتلا به پولیپ‌های غیرسرطانی روده و راست روده در جداره داخلی این عضو، سابقه خانوادگی ابتلا به این سرطان، وجود فاکتور‌های غیرطبیعی ژنتیکی، کشیدن سیگار، نوشیدن مشروبات الکلی، داشتن رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر، برخی ویروس‌ها، بیماری‌های حاد شکمی مثل ورم مخاط روده بزرگ و سندرم کرون‌.

////

چگونه از سرطان گوارش پیشگیری کنیم؟

محمدی درباره عوامل پیشگیری از بروز سرطان روده بزرگ، گفت: تحرک و ورزش، تعدیل وزن و جلوگیری از چاقی، مصرف آسپیرین و دارو‌های ضد التهابی NSAID، استفاده رژیم غذایی پرفیبر از قبیل سبزیجات و میوه جات و سبوس گندم، مصرف کافی اسید فولیک و متیونین، مصرف کافی کلسیم، کاهش مصرف چربی از ۴۰ درصد کالری روزانه به ۳۰ درصد در روز از جمله عوامل مهم در پیشگیری از این سرطان است.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
سلامتی وطول عمربه سبک زندگی وتغذیه مناسب برمی گرده؛نسل های قبلی ماکه طول عمرخوبی داشتندبااینکه سوادچندانی نداشتندولی درک خوبی اززندگی داشتندیعنی
1.قدیماموادغذایی طبیعی بودوسالم؛اینقدر موادغذایی بی کیفیت دردسترس مردم نبود
2.قدیمیاساده زندگی می کردندواینقدرحرص وطمع نداشتند
3.اگه اعتقادی داشتندعمقی بودودراعمالشون بروزمی کرد
4.اهل کاربودندومثل نسل های جدیدتنبل بانیومده بودند
معصومه
|
Slovakia
|
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
سلام با تشکر مطالب خیلی مفید بود چیزی که میخوام بگم اینه که کم بخوریم تا همیشه بخوریم هیچ چیزیو نباید حذف کرد بدن به همه چیز نیاز داره اما اگه به اندازه بخوریم به هیچ بیماری مبتلا نمیشیم نه قند نه چربی و نه فشار خون نمیاد سراغمون به قول ابوعلی سینا هر چیزی زیادش مثل سم میمونه کمش دارو و اگه به اتدازه باشه غذاست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
برای من مرغ و ادویه و فلفل و خیار و میوه های ترش از جمله مرکبات،زرشک و دوغ ترش، خوب نیستند
برنج وزیره و رازیانه و گل زرد خوبند
masoud
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
از خوردن زیاد قهوه بخصوص قهوی غلیظ و دخانیات دووری کنید...من بیش از یکساله که فقط یه ذره برنج سفید با کمی مرغ اگه باشه!! شاید عصبانیت ها و نیز حرص خوردن رو شوخی بگیرید اما شک نکنید که بزرگترین بلای گوارش بخصوص مری و معده و اثنی عشره...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
من دکتر وکار شناس نیستم فرد متوسط جامعه هستم بنظر من همه درد ها مربوط به پر خوری وغذای نا سالم وگوشت نیم پز هست شک نکنید من یه کمی احتیاط می کنم غذا کم می خورم شبها ساعت8 می خوابم وساعت5 بیدار می شوم65 سال سن دارم74 سانتیمتر قدم و74 کیلو گرم وزنم فشار خون 12 مادر من100 سال عمر کرد کل روزانه نیم کیلو غذا بشتر نمی خورد همیشه من می ترسیدم به خاطر مصرف غذای کم بمیرد
پاسخ ها
من
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
لایک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
زندگی که فقط نفس کشیدن نیست همه چی باشه ولی نتونی بخری یا نتونی بخوری یعنی مرگ بهتر از این زندگی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
مصرف کاهو،هویج،زردک،ماش،طالبی و ویتامینهای گروه B خیلی مفید است

نخوردن سرخ کردنیها و گوشت قرمزبیش از اندازه ،استفاده کمتر از داروهای شیمیایی،نخوردن تنقلاتی مانند چیپس وپفک و از این قبیل نخوردن سوسیس کالباس و فست فودها بویژه پیتزا و حساسیت به شیر گاو،تخم مرغ

درکل غذای سالم واب پز کردن به جای سرخ کردن مواد غذایی است و زندگی سالم در دشت وصحراودوری از هیاهو بهتر از زندگی ماشینی امروز است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
دوست عزیز جهت کم خوری نیاز به ماه رمضان نیست با این گرونی که اتفاق افتاده خودبه خود یکی دو وعده غذایی حذف میشه
پاسخ ها
ملکوت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
همه چیز هست شکر خدا تا هست بخور وشکر خدا بکن این همه منفیگرا نباشید در زندگی خوب نیست .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
ای کاش همیشه ماه رمضان بود تا ما غذا کم میخوردیم وراحت بودند این پزشکان با این نشریات غریب وعجیب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
خوشبحال شما معلوم میشه وضعتون خوبه برا بیشتر مردم ایران چند وقتی هست که ماه رمضان ادامه داره و فقط روزی یک وعدم چی بشه دو وعده غذای درست و حسابی میخورن
گوشت رو که خداروشکر خیلی وقته رنگش و طعمش یادمون رفته ، این سرطان ها رو ما نگیریم بدون شک سوء هاضمه خواهیم گرفت
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
چرا حالا میزنید
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر