کد خبر: ۶۷۸۹۸۱۸
گروه : گلستان » گرگان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶
ﻣﻌﺎﻭﻥ اﺟﺘﻤﺎعی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ :

ﻣﻌﺎﻭﻥ اﺟﺘﻤﺎعی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ:ﺣﺘﻤﺎ ملکی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ اﺭائه می ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﺭای ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭسمی ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ ﻣﻬﺪی ﻗﺎسمی ﻣﻌﺎﻭﻥ اﺟﺘﻤﺎعی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﺟﺮای ﺩﻗﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺣﺘﻤﺎ ملکی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ اﺭائه می ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﺭای ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭسمی ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ و ﻣﻮاﺭﺩ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎﺩ و اﻣﻼک اﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ثبتی ﻋﺮﺻﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺪه ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ قاسمی اﻓﺰﻭﺩ: اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ۲۵ ﻣﺎﺩه و ۴ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۳ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼتی ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻤﻪ و ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮاﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ طور ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ اﺟﺮا ﻧﺸﻮﺩ.

ﻭی ﮔﻔﺖ: ﺷﻬﺮﺩاﺭی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎﺩ و ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻤﻪ، ﻧﻘﺶ مهمی ﺭا ﺩﺭ اﻳﻦ ﺣﻮﺯه اﻳﻔﺎ می ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺩاﺭی ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩه اﺯ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻭاﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ فنی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و شهرداری در ابتدای کار و صدور پروانه در قالب شناسنامه فنی در اختیار شعب اسناد رسمی از طریق شهرداری ارسال می شود .

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ ﻗﺎسمی ﮔﻔﺖ: ﻣﺸﻜﻼتی ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎﺩ ﺭسمی ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻤﻪ در دفاتر اسناد رسمی  ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ و ارائه بیمه نامه بر اساس ماده ۹ قانون پیش فروش است که اجرای این قانون به خوبی انجام نشده است.
 
ﻣﻌﺎﻭﻥ اﺟﺘﻤﺎعی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ افزود: دفترخانه ها باید مردم را در این زمینه توجیه کنند.

ﻭی ﮔﻔﺖ: ﺗﻌﺪاﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭاﻥ اﻣﻼک ﺩﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ۹۵۰ و ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ۳ ﻫﺰاﺭ و ۲۰۰ ﻣﻮﺭﺩ اﺳﺖ.
 
مجید طاهری معاون شهرسازی شهرداری گرگان نیز در این جلسه ، گزارشی از تعداد صدور شناسنامه فنی با کاربری‌های مختلف ارائه کرد و گفت: در سال ۹۶ و ۹۷، هزار و ۳۲۰ مورد شناسنامه فنی با کاربری مسکونی صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین ۹۱ مورد کاربری تجاری و ۴۰ مورد سایر کاربری‌ها صادر شد که شهرداری وظیفه خود را طی این مدت انجام داد.
 

ساخت‌ و سازهای گرگان در برابر ریشترهای متعارف زلزله هیچ مشکلی ندارند

 

اسدالله پناه یزدان سرپرست مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان گفت: نظارت بر ساخت و ساز در گرگان و در سطح استان گلستان نسبت به گذشته افزایش داشته است ساخت‌وساز‌های گرگان در برابر ریشتر‌های متعارف زلزله هیچ مشکلی ندارند.

وی ارتقاء سواد سازندگان واحد‌ها را یکی از موارد مهم خواند و گفت: ایراد جزئی در تمامی اصناف وجود دارد و اشتباهات فقط مختص مهندسان نیست.

پناه یزدان گفت: هر گونه آگهی در زمینه پیش فروش واحد باید از طریق راه و شهرسازی استان و بر اساس آئین نامه ابلاغی مجوز بگیرند.
 
انتهای پیام/م
 

برگزاری نشست خبری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﺟﺮای ﺩﻗﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر