کد خبر: ۶۸۹۸۷۹۵
گروه : گلستان » گرگان
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﮔﻔﺖ: ﺑﻴﺶ از ۴۵ ﻫﺰاﺭنفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫﺎی سیل زدگان ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ۴۲۲ ﻫﺰاﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩاﺭﻭیی ﺭاﻳﮕﺎﻥ برای بیماران ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪ.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ، ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻱ اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺤﺮاﻥ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ استان ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﻴﻞ اﺧﻴﺮ ۱۰۴ هزار نفر از مردم ﮔﻨﺒﺪ، ﺁﻕ ﻗﻼ، ﮔﻤﻴﺸﺎﻥ، ﺑﻨﺪﺭﺗﺮﻛﻤﻦ و مینودشت گرفتار این حادثه طبیعی بودند.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: اﺳﻜﺎﻥ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺎی اﻭﻝ، ﺭﻭﺯاﻧﻪ ۸ ﺗﺎ ۱۰ هزار ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﻫﺰاﺭ و ۸۰۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ۲۰ ﻛﻤﭗ اسکان ﺩاﺭﻧﺪ.
 
ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ اﻓﺰﻭﺩ:یکی اﺯ ﻣﻮاﺭﺩ بسیار مهم، ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ آﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪنی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ۵۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﺎﻧﻜﺮ آب ﺑﻴﻦ سیل زده‌های چادر نشین ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ.
 

از وجود بیماری وبا ، هپاتیت ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ گزارشی نشد


ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺭﺩی مبنی ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺑﺎ و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻓﺰﻭﺩ: بحث ﻛﻠﺮاﺳﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ اﻳﻦ مناطق صورت گرفت و در این راستا ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪنی ﻣﻂﻠﻮﺏ  گزارش ﺷﺪ.

ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺯ اﺳﻬﺎﻝ ﺣﺘﻤﺎ اﺯ ﺁﺏ ﺑﻂﺮی و ﺁﺏ ﺟﻮﺷﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎﺩه ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎفتی ﻣﻮاﺭﺩ اﺳﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞ ﺯﺩه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شرایط ﻋﺎﺩی ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺭﺯی ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻭی ﮔﻔﺖ: ۴ ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ به ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اعزام شد و ۴۵ ﻫﺰاﺭ و ۹۱۷ نفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫﺎ ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ۴۲ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ نیز ﻧﺴﺨﻪ ﺩاﺭﻭیی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ اﻓﺰﻭﺩ: ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻡ ﺗﺮاپی، ﺗﺰﺭﻳﻘﺎﺕ، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ و ﻭﻳﺰﻳﺖ ﻣﺎﻣﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓت و ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺗﻦ ﺁهک ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺭﻫﺎ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی منازل و محیط زندگی، ﺗﻮﺯﻳﻊ  ﺷﺪ.

ﻭی ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪاشتی ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪه اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﺴﻮاک و ﺧﻤﻴﺮ ﺩﻧﺪاﻥ، ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬایی و ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ نیز ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ.

ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎنی اﺧﺘﻼلی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﺮﻕ ﺷﺪگی ﻫﺎ و ﺗﺮﻭﻣﺎﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺷﺖ همه ﻣﺮخصی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ و کلینیک  ﻫﺎ ﻟﻐﻮ و ﻓﺮاﺧﻮاﻥ حضور در محل کار ﺩاﺩه ﺷﺪ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺻﺤﺮایی ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺰاﻡ ﺷﺪﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎتی ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭاﺩﻳﻮﻟﻮﮊی، ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮاﺭﺵ و ,,, ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.

ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ: یکی اﺯ اﻗﺪاﻣﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﻣﺎنی ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی ﻫﻤﻜﺎﺭاﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ برای خدمات رسانی به سیل زدگان و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ یک ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ این سامانه ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و این موضوع ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳز اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ و ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ اﻭﺭﮊاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ, ۸ ﻫﺰاﺭ و ۷۳۲ ﺑﻮﺩ و ۱۱۴ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ طی اﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺟﺮاﺣی ﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ اﻓﺰﻭﺩ: همچنین، به ۵۳۵ مورد مادرباردار خدمات ارائه شد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/ م
 

ﻭﻳﺰﻳﺖ  ﺳﻴﻞ ﺯﺩه گان ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫا

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
برچسب ها
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر