سلیمی افزود: همچنین در ۵۷۰ پایگاه نیز امکان اسکان و تغذیه اضطراری فراهم شده است.