کد خبر: ۷۳۷۵۲۷۳
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵
کد خبر : ۷۳۷۵۲۷۳

امام جمعه تربتﺣﯿﺪرﯾﻪ ﮔﻔﺖ: در رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاﺳﺎت، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ حاصل ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم اﯾﻦ دﯾﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاﺳﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم شد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺼﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ این شورا در اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮح نشاط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن در ﺟﻬﺎن دﯾﺪﻧﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و در اداﻣﻪ آن ﺑﺮﮔﺰاری رزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ سایرﻣﺮدم ﺟﻬﺎن نبود.

او افزود: در رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاﺳﺎت، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم اﯾﻦ دﯾﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

امام جمعه تربت حیدریه ادامه داد: در ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی می ﺗﻮان از ﺣﻮزه ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ بهترین راه ﻫﻤﺎن ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ رﺳﺘﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ دارد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ۳ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺧﻮب و ﻣﺤﻮری را در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ، اﺟﺮا و بر ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت کنیم.

او اﻓﺰود: در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، ﺷﻬﺮداری، ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد، اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ تربتﺣﯿﺪرﯾﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری ویژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ارﺗﺤﺎل ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺧﺮداد ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ روز ﭼﻬﺎرشنبه در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ شد.

او افزود: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز و در آﺳﺘﺎﻧﻪ شب ۱۵ﺧﺮداد ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﮕﺮی در ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا با حضور اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ا. غ
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر