کد خبر: ۷۴۱۱۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳
کد خبر : ۷۴۱۱۶۸۵

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) ۹ ﺳﺮی ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﺮوﺳﺎن ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺗﻮزﯾﻊ شد.

۹ ﺳﺮی ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻻدت اﻣﺎم رﺿﺎ) ع (رد
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ امام ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ۵۰۰ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮔﻔﺖ: ﺟﺸﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) اﻣﺜﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ. اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ رأﻓﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرهای ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ آن ﻫﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل می ﮐﻨﺪ.
 
او اﻓﺰود: ۴۹ ﻫﺰار ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮانستند و ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و وﺣﺪت اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ سپاه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ اﯾﻦ لحظه ۴۹ ﻫﺰار ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوز ۵۰۰ ﺳﺒﺪ ﺗﻮزﯾﻊ می ﺷﻮد و ﻃﯽ دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) ﻫﺰار و ۵۰۰ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن، ﻏﺪﯾﺮ و دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

او اﻓﺰود: دﻫﻪ آﺧﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎمه ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ سپاه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اداﻣﻪ داد: از ﻣﺮدم میﺧﻮاﻫﯿﻢ که ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم به ۵۰ ﻫﺰار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ را در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن آﻏﺎز ﮐکنیم.

حسینی بیان کرد: همچنین اﻣﺮوز ۹ ﺳﺮی ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎومت امین الله، ﺣﻮزه ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻼم ﻋﻠﯿﻬﺎ و ﺧﯿﺮﯾﻪ حضرت ﻧﺮﺟﺲ ﺧﺎﺗﻮن ﺗﻮزﯾﻊ شد.

او تصریح کرد: ارزش ﻫﺮ ﺳﺮی جهیزیه ۶۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮزﯾﻊ شد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ۱۲۱ ﺳﺮی ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ بسیج ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺳﭙﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ (ع)  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ شد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ر.ح
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر