کد خبر: ۷۴۱۱۷۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۷
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۷
کد خبر : ۷۴۱۱۷۳۵

رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: در ﻫﺸﺖ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻌﺎﺑﺮ بزرگ راﻫﯽ ﻣﺸﻬﺪ دوربین ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎسبه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ رد۸ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ اﻋﻤﺎل
ﺪﺷ

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ دﻫﻨﻮی رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ همین ﺗﻌﺪاد دوربین را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﯾﻢ.

او اﻓﺰود: ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از زﯾﺮ دوربین ﻋﺒﻮر می ﮐﺮدﻧﺪ، ﺳﺮﻋﺖ لحظه ای آﻧﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز یعنی ۸۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ساعت اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺻﻮرت می ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻌﺎﺑﺮ بزرگ راﻫﯽ ﻣﺸﻬﺪ، دوربینﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ تا ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ زﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﻣﺤﺎسبه ﻧﻤﺎیند.

رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد: اﮔﺮ ﭘﺲ از عبور از دورﺑﯿﻨﯽ، از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ، در دورﺑﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﺳﺮعت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت می گیرد.
 
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ی. ج
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر