کد خبر: ۷۴۱۱۷۵۴
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۶
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۶
کد خبر : ۷۴۱۱۷۵۴

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ادارات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ادارات ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪﻨ

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،ﮐﻮﮐﺐ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوتکل ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارﺑﺎب رﺟﻮع اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

او اﻓﺰود: ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ها در ﻫﻤﺎن روز ﺗﮑﺬﯾﺐ شد.

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد: دورﮐﺎری ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪا دارد و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮرالعملﻫﺎی آن و اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎﺷﻨﺪ میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد دورﮐﺎری ﺑﺪﻫﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ی. ج
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر