کد خبر: ۷۴۱۷۷۵۲
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰
کد خبر : ۷۴۱۷۷۵۲

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﺧﺮاﺳﺎن رضوی ﮔﻔﺖ: ۴۰ درﺻﺪ از ﻣﺪارس ﺧﻮﺷﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی دارد.

۴۰ درﺻﺪ از ﻣﺪارس ﺧﻮﺷﺎب ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﺟﺎﺳﻢ حسینﭘﻮر، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﺧﻮﺷﺎبﮔﻔﺖ: ۲۰ درﺻﺪ از ﻣﺪارس ﺧﻮﺷﺎب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ۲۰ درصد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی دارد.
 
او اﻓﺰود: ۶ ﻫﺰار دانش آﻣﻮز در ﺧﻮﺷﺎب دارﯾﻢ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎهای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ۷/۹ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ۱۵ و ﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮐﻼس ﻣﯽ ﺑﺎشد.
 
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس خراسان رضوی اداﻣﻪ داد: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ۴/۲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮماه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه به ۴/۳ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ کشور ۵/۳ اﺳﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ در ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان تا ۴۰ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ دارﯾﻢ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۲۵ تا ۳۰ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺧﻮﺷﺎب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ۵ ﭘﺮوژه در ﺧﻮﺷﺎب ﺑﻪ بهره ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰار و۷۹۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد، اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ باشد.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺪارس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ۷۱ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را شامل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارﻧﺪ، ﺑﺎ پیگیری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯿﯽ در ﻣﺪارس وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎشد.

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎده ۱۸۰ ﺳﻪ سالن ورزﺷﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﮑﺎن، ﻧﻮده اﻧﻘﻼب و روﺳﺘﺎی رﺑﺎط جز ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ هزار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دﺳﺖ اﺟﺮا دارﯾﻢ، که اﻣﺴﺎل ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاهیم داد.

او اﻓﺰود: ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻮده اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻟﻎ بر ۹۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم دارد ﮐﻪ در ۵ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل اﻗﺪام اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﺧﺮاﺳﺎن رضوی اداﻣﻪ داد: اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎف اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، ﺗﻼش ﻣﺎ و ﻫﻤﮑﺎرن اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ۲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﺘﻈار ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺷﺮوع ﮐﺎر اﺳﺖ.

او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎزاد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی ﻫﺎ‌ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: از آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﮐﻪ ﺧﺮداد۹۸ ﺑﻮد ﺗﺎ به اﻣﺮوز ۱۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﮐﻪ در ﺧﻮﺷﺎب ﻫﻢ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ با ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و دﻋﻮت ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮبی اﻧﺠﺎم داد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ع. ظ
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر