کد خبر: ۷۴۱۷۷۶۷
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۵
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۵
کد خبر : ۷۴۱۷۷۶۷
توسط ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ خراسان رضوی صورت گرفت؛

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻮﻣﯿﻦ جلسه ﮐﺎرﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل تربت جام از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم در ﺣﻮزه ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  ﻣﺮﺗﻀﯽﺣﻤﯿﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار تربت جام در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان و راه اﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.

او اﻓﺰود: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻤﮏ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺖ که ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺮف کنیم.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار تربت جام ادامه داد: ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دو کارخانه در شهرستان ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح و ﺣﺪود ۴۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮند.

در اداﻣﻪ ﺳﻨﺠﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ خراسان رضویﮔﻔﺖ: از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

او در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری افزود: ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎه های ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﺳﺖ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//س.ج
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر