اعطای مجوز داروخانه آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی برای آموزش

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با موضوع اعطای مجوز داروخانه آموزشی به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی موافقت کرد.

بر اساس آرای دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاسیس دانشکده‌های علوم پزشکی فردوس و کاشمر موافقت شد.

آخرین مصوبات جلسه ۲۸۹ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد.

مجوز راه اندازی رشته / مقاطع در برخی از دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی، موافقت با تاسیس برخی از دانشکده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد و موافقت اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی در دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی از جمله مصوبات این جلسه بودند.

موضوع اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی و داروسازی به همراه اعتباربخشی به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و ارائه اخطار آموزشی به برخی از رشته / مقاطع دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی از دیگر مصوبات این جلسه بودند.

در این جلسه تاسیس پژوهشکده در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی به تصویب رسید.

بر اساس سیاست کلی مقرر شد با توجه به نیاز دانشجویان رشته دکتری عمومی داروسازی به عرصه آموزش داروخانه شهری، طبق آیین نامه‌های مصوب دبیرخانه، مجوز داروخانه آموزشی به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اعطاء شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.