تقاضای فرجام‌خواهی متهمان پرونده ریگان خودرو رد شد

دادنامه پرونده شرکت ریگان خودرو مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای فرجام‌خواهی متهمان پرونده شرکت ریگان خودرو نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی کشور رد شد.

شعبه دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به گزارش مفصل و تحقیقات لازمه از سوی بازپرس و صدور کیفرخواست با در نظر گرفتن گزارش کارشناسان محترم مبنی بر اینکه متهمان پرونده فرجام خواهان با وصف عجز از ایفای تعهدات قبلی که فروش نموده و قادر بر ایفای آن نبودند مجدداً اقدام به پیش فروش نموده اند و همچنین تعداد پیش فروش بیش از مجوز صادره بوده است، رای صادره مطابق قانون و مقررات صادر شده است.

دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان، رأی صادره را ابرام کرد و در مورد یکی از متهمان با توجه به لایحه و مدارک ارائه شده مستنداً به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه رسیدگی کننده اعاده کرد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار