مشخصات استادیوم
نام استادیوم: وایت هارت لن
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: لندن
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: