نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۵۰۱۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۵۰۰۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۹۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۸۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۶۸۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۵۱۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۳۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۲۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۱۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۹۰۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۸۹۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۸۷۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۸۶۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۸۳۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۸۲۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۸۱۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۷۹۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۷۸۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۷۶۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۴۷۵۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰