فیلم کلاس درس مطالعات اجتماعی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۸۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


فیلم کلاس درس ادبیات فارسی پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۸۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


فیلم کلاس درس شیمی پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۱۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳


فیلم کلاس درس ادبیات فارسی پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۱۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس هجدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۰۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳


فیلم کلاس درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۰۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


فیلم کلاس درس نگارش ۲ پایه یازدهم درس پنجم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۰۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


فیلم کلاس درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۰۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


فیلم کلاس درس شیمی ۲ پایه یازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۰۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


فیلم کلاس درس هندسه ۱ پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۰۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


فیلم کلاس درس هندسه ۳ پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۷۹۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


فیلم کلاس نگارش ۳ پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۷۵۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸