فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۲۱۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۳۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


فیلم کلاس درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۳۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


فیلم کلاس درس فارسی و نگارش دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۳۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۸۲۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۷۷۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


فیلم کلاس درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۷۷۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۷۶۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹