فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۵۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


فیلم ایستگاه مهارت و فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۵۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


فیلم آموزش مربیان پیش دبستانی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم ایستگاه مهارت و فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس ایستگاه مهارت و فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


فیلم کلاس ایستگاه مهارت و فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


فیلم کلاس مهارت‌های معلمی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۰۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳


فیلم کلاس ایستگاه فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۰۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳


فیلم کلاس ارزشیابی توصیفی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۰۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳


فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۰۹۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


فیلم کلاس ایستگاه مهارت و فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۰۹۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


فیلم کلاس مهارت‌های معلمی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۰۹۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


فیلم کلاس بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۰۸۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


فیلم کلاس ایستگاه مهارت و دست ورزی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۰۸۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱