باشگاه خبرنگاران -حل معادله افزایش بی رویه قیمت ها در گفتگو با عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
۲۹ . ارديبهشت . ۱۳۹۸ ۲۲:۱۰
باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت