باشگاه خبرنگاران -آنچه در برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» در سال ۹۷ گذشت
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
۰۱ . فروردين . ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰
باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت