کد خبر: ۴۷۸۹۹۱۸
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۰
۱۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۰
کد خبر : ۴۷۸۹۹۱۸
دانشنامه اقتصادی 139/

بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود ،در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران «مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.

بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری  فروخته می شود ،در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.

این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.مبایعه نامه عموماً باید شامل موارد زیر باشد:
 
1-مشخصات طرفین(خریدار و فروشنده)
 
2-موضوع معامله(مالی که فروخته می شود)
 
3-بهاء معامله(قیمت مال موضوع معامله)
 
4-شرایط قرارداد(مواردی که در مورد معامله با توجه به اراده طرفین قرار است انجام شود یا تعیین تکلیف در مورد برخی از شرایط قراردادی)
 
براساس اين گزارش مبایعه نامه – قولنامه از مهمترین شرایط برای هرگونه نقل و انتقال املاک و مستغلات می باشد که در صورتی که نکات کلیدی مربوط به مبایعه نامه – قولنامه مورد توجه قرار نگیرد مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان املاک به وجود خواهد آورد که در ذیل به گزیده ای از قوانین مربوط به مبایعه نامه – قولنامه که از کتاب قانون مدنی کشور استخراج گردیده است مربوط به قراردادهای بیع, خرید و فروش خواهیم پرداخت.
اين گزارش مي افزايد : در مبحث مبایعه نامه – قولنامه  کلمه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ، ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد , مبایعه نامه – قولنامه در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .
 
براساس اين گزارش هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد همچنین برای انجام  مبایعه نامه – قولنامه شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .

گفتني است در مبحث مبایعه نامه – قولنامه , بیع چیزی که که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر تسلیم باشد و هر چیزی که برحسب عرف و   عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر حول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند .

اين گزارش مي افزايد :هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد و همچنین هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع جایز است ,اگر در بیع عین معین ، معلوم شود مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است .   
 
آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :   
 
به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .    
 
عقد بی, بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .   
 
عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید .
 
عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .   
 
براساس اين گزارش در مبحث مبایعه نامه – قولنامه  تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع همچنین تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد .   
 
اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قایم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواه بود و اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید .
 
نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه -  قولنامه   
 
نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه به نکات زیر مهم است
 
بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر   
 
اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه   
صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند
 
میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کند
 
صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیست
 
در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر   
 
اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود
 
اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود
 
قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود
 
حتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند
 
از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شود
 
بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است
 
باید توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است   
 
از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود
 
اگر چکی صادر می شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شود
 
در زیر نمونه ای از یک مبایعه نامه -  قولنامه را که در دفاتر املاک مورد استفاده قرار می گیرد  را نشان خواهیم داد:
 
ماده 1 : طرفين قرارداد
 
       1-1- فروشنده/فروشندگان  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................................... صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ....................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب ................................
 
     2-1- خريدار/خريداران  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ....................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب .................................
 
ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله
 
     عبارتست از انتقال ......................... دانگ يک .............................................. داراي پلاک ثبتي شماره .................... فرعي از ............... اصلي قطعه ....................... واقـع در بخش ................ حوزه ثبتي .......................... به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال .................. صفحه .............. دفتر .............. بنام ..................................................................................................             بانضمام .............. دانگ پارکینگ شماره ......................... فرعی و .............. دانگ انباری شماره ....................... فرعی از ................... اصلی طبق سند رهنی شماره  ....................... دفتر اسناد رسمی .....................  مورد رهن بانک ..................... داراي حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصي / اشتراکي / شوفاژ / روشن / غيرروشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره ........................................................................         به نشاني ................................................................... ...............................................................................................................................................
 
ماده 3 : ثمن معامله
 
     1-3- ثمن مورد معامله به طور مقطوع ........................................... ريال به حروف  ........................................................ ريال تعيين گرديد .
 
     2-3- همزمان با اين توافق مبلغ .............................................ريال معادل ................................................ تومان نقداً/طي چک ............... بانک ....................... شعبه .......................... به فروشنده پرداخت گرديد ، باقيمانده ثمن .................................................... ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .
 
ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند
 
     1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمي شماره .......................................... حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد ، در ضمن اجراي تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .
 
     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مدکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .
 
ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله
 
     1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند .
 
     2-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .
 
     3-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ........................................................... ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد .
 
     4-5- کليه هزينه هاي ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد .
 
ماده 6 : آثار قرارداد
 
     1-6- اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتيکه الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل ................................................... ريال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .
 
     2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد .
 
     3-6- فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تصفيه نمايد .
 
     4-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي ، شهرداري و بعهده فروشنده است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر عهده ......................  مي باشد .
 
     5-6- قيمت توافق شده براي معامله در بند 1 ماده 3 به هيچ عنوان و به جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي فروشنده يا خريدار متصور نيست .
 
     6-6- کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد .
 
     7-6- در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ................................ ريال    بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنــع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ..................................... ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .
 
ماده 7
 
     حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان بالمناصفه بعهده طرفين است که همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبوض شماره ........... و ........... پرداخت شد .
 
ماده 8
 
     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک شماره ..................... به نشاني ............................................ ................................. در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۸۱
در انتظار بررسی: ۰
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
ایا در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه رویت فرم 19 مالیاتی (گواهی مالیات بر ارث) برای املاک الزامی است
شهاب مرادی
|
United Kingdom
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
خوب بودن
عباسعلی اردونی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
اینجانب زمینی را از شخصی خریده ام و ساخته ام واین زمین چند دست جابجا شد و تمام فروشندگان درقید حیاط هستن العان شخصی مدعی زمین شد و شکایت کرده تکلیف من چی میشه ایا اگر محکوم بشم ضرز و زیان من که ان زمین ساختم کی باید بدهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
سلام.سوالی داشتم.مبایعنامه ای تنظیم شده و به امضا فروسنده و خریدار رسیده.فروشنده بعد از انجام قرار داد حاظر به ادامه کار و انجام انتقال سند به بهانه های متفاوت نشده و خریدار فقط مبلغ یک میلیون تومان بعنوان بیانه نزد بنگاه گذاشته و قرار شده بود کل ثمن معامله همزمان با تحویل و انتقال سند به فروشنده پرداخت شود.ولی حالا بعد از گذشت 3ماه فروشنده زیر بار نرفته و هربار به بهانه ایی از انجام تعهدش تفره میرود.سوالم اینست که خریدار اگر نخاهد فسخ کند ملک در نهایت مال ایشان هست؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
فکر نکنم الان خیلی مبایعه نامه نیاز باشه چون بیشتر افراد ملکی برای فروش ندارد یا ملک به فروش نمیرسد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
خیلی عالی بود
رضا شریفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
با سلام وخسته نباشید
بنده یکسال قبل در استان گلستان یک قطعه زمین کشاورزی را بصورت قولنامه دستی خریدم و الان بعد از فوت فروشنده وراث مدعی هستند که بنده زمین را ارزان خریده ام و با تهدید به قتل و فحاشی مانع از ورود بنده به زمینیم شده اند وچون من در آن منطقه غریب هستم هیچکس حاضر نیست به نفع من شهادت دهد. لازم بذکر هست متراژ زمین خریداری شده 2000متر میباشد که بصورت دقیق هم کروکی زمین وهم همسایگان شمال وجنوب وغیره داخل قولنامه قید شده است درصورتیکه وراث مدعی هستند که متراژ زمین خریداری شده 200متر میباشد وچون شهود معامله خانواده فروشنده بودند اکنون من نمیدونم چکارکنم وچون من در آن منطقه غریب هستم هیچکس حاضر نیست به نفع من شهادت دهد.حتی با تهدید به قتل مانع از ورود من بداخل زمینیم شده اند.خواهش میکنم بنده را راهنمایی کنید
رضا شریفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
با سلام وخسته نباشید
بنده یکسال قبل در استان گلستان یک قطعه زمین کشاورزی را بصورت قولنامه دستی خریدم و الان بعد از فوت فروشنده وراث مدعی هستند که بنده زمین را ارزان خریده ام و با تهدید به قتل و فحاشی مانع از ورود بنده به زمینیم شده اند وچون من در آن منطقه غریب هستم هیچکس حاضر نیست به نفع من شهادت دهد. لازم بذکر هست متراژ زمین خریداری شده 2000متر میباشد که بصورت دقیق هم کروکی زمین وهم همسایگان شمال وجنوب وغیره داخل قولنامه قید شده است درصورتیکه وراث مدعی هستند که متراژ زمین خریداری شده 200متر میباشد وچون شهود معامله خانواده فروشنده بودند اکنون من نمیدونم چکارکنم وچون من در آن منطقه غریب هستم هیچکس حاضر نیست به نفع من شهادت دهد.حتی با تهدید به قتل مانع از ورود من بداخل زمینیم شده اند.خواهش میکنم بنده را راهنمایی کنید
پاسخ ها
علیرضا پورعلی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
با عرض سلام 1 سیوال داشتم بزرگوار ایا مبایعه نامه نوشتن و برای بیع دلار یا سکه طلا به فروشنده دادن مشکل حقوقی داره ؟
نانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
سلام ملکی خریدا روزمحظرفهمیدم درسندنوشته صدمترازاین آپارتمان حقوق ارتفاقی درحریم رودخانه میباشدلطفابفرماییدکه یعنی چی وایامن مالک صدمتران نیستم ممنون
جلال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
با سلام
ملکی رو از خواهر و برادرم که شریک هستن میخوام خریداری کنم.
میخواستم ببینم اگر قولنامه ای در منزل نوشته شود مشکلی ایجاد نمیکنه
یا اینکه روش درست خریداری ملکو بهم توضیح بدین
جلال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
با سلام
ملکی رو از خواهر و برادرم که شریک هستن میخوام خریداری کنم.
میخواستم ببینم اگر قولنامه ای در منزل نوشته شود مشکلی ایجاد نمیکنه
یا اینکه روش درست خریداری ملکو بهم توضیح بدین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
من متوجه نشدم چی بود لطفا یک نفر برایم توضیح بده
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
سلام خونه خرید م سند زدم و پارکینگ در سند قیده خونه سه طبقه و شش واحد داری ۴ تا پارکینگ که سازنده به یکی از خریداران پارکینگ فروخته اما نداره بهش بده آیا اون خریدار می اون نسبت به پارکینگ من مدعی بشه واسم من که خریدار م شاکی بشه
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
یک واحد آپارتمان پیش فروش کرده ام که در موبایل نامه متراژش 70 متر خورده بعد از اتمام و حاضر شدن سند آن ، متراژش 80 متر شده ، حال خریدار حاضر به پرداخت بهای متراژ اضافی نیست . در موبایل نامه نیز نوشته شده در صورت فسخ هر یک از طرفین مبلغی بابت ضرر و زیان پرداخت شود . آیا امکان فسخ دارم (با توجه به ادله ذکر شده)
پاسخ ها
حسين عسگري
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
موبايل‌نامه ديگه چيه
يه خرده تحقيق كن
مبايعه‌نامه درسته
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سلام
آپارتمانی فروختم ودر ازای ان یک سوم پول و یک دوم مغازه گرفتم مابقی هم قرار شد وام مسکن بزارم رو آپارتمان تا خریدار قسطش بده بعد گذشت 8ماه متوجه شدم قیمت مغازه ای که به من دادند حدود 100میلیون کمتر از قیمت هست آپارتمانی که پیش فروش کردم الان آمادست اما تحویل ندادم. بنگاهی و خریدار هم فامیل هستند . اگه ممکنه راهنمائیم کنید
عباس
|
United Kingdom
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
سلام
مغاره ای رایکسال پیش رهن واجاره کردم ویک نسخه ازقولنامه به من ویک نسخه به مالک داده شد.حالامدت رهن واجاره مغازه به اتمام رسیده است وبنگاه معاملات املاک دربرگ تسویه حساب ازمن امضاگرفته تانسخه قولنامه ای که درابتدای قراردادبه من داده راتحویل بنگاه معاملات املاک بدهم!
اینکارقانونی است؟
قصدوغرض بنگاه چیست؟
پارسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
با سلام
اگر بعد از عقد قرارداد بین طرفین در بنگاه و دادن ودیعه فروشنده از فروش ملک صرف نظر کند خریدار که مبایعه نامه را ندارد و فقط دارای فیش پرداختی ودیعه می باشد آیا کاری می تواند انجام دهد ؟
شیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
سلام،ما یه خونه خریدیم که مبایعه نامه اش به نام همسرم هست،اما چون از وام مسکن من داریم استفاده میکنیم،می خوایم ۳دنگ رو به نام من بکنیم آیا این امکان داره یا حتما باید مبایعه نامه به نام هردو نفرمون باشه؟
ناشناس
|
United States
|
۰۲:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
سلام ملكي معامله كردم به قيمت 185مليون كه مبلغ 120مليون را پرداخت كردم و مابقي با توافق طرفين زمان محضر اما املاك مباعيه نامه به من نداد أما رسيدي با امضا و اثر انگشت مالك و مهر املاك دريافت كردم ميخواستم بدونم مشكلي إيجاد نميشه در ضمن بعد إز عقد قرارداد متوجه شدم املاك جواز ندارد
فواد زورمند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
با عرض سلام.بنده چند سال پیش مغازه ای خریدم و سند زدم.در هنگام خرید مغازه کنتور گاز و حتی المک گاز هم نداشت.و در مبایعه نامه دو بار ذکر شده که هزینه المک و کنتور گاز به عهده فروشنده است که مبلغی معادل هفت میلیون تومان میشود.الان فروشنده صراحتا میگه این کار را نمیکنم و برو شکایت کن.میخواستم بدونم اگر شکایت کنم به نتیجه میرسم یا خیر.با تشکر
ناشناس
|
United States
|
۰۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
سلام
خانه ای از مسکن مهر خریدم . در مبایعه نامه بنگاهی مشخصات خود را جای فروشنده واقعی بدون داشتن وکالت قید کرده و از برخورد من و فروشنده واقعی جلوگیری نموده ! چون سند های این خونه ها هنوز آماده نیست دست نویسی از من تحت عنوان (( پارکینگ در مبایعه نامه کامپیوتری و سند وجود دارد ولی خانه با تفهیم بدون پارکینگ تحویل شد )) گرفته است .
البته مبایعه نامه ای که در آن بنگاهی اطلاعات خود را وارد نموده این جمله قید شده ولی مبایعه نامه کامپیوتری که مشخصات اصلی فروشنده را دارد بدون اشکاله . حالا سوالم اینه که میتونم به مبایعه نامه اصلی استدلال کنم و از بنگاهی شکایت کنم ؟
ممنون
سمیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
سلام یه سوال داشتم. همسرم در ازای ۸۰ سکه مهریه ۳ دنگ از خونه ای رو توسط قولنامه به من داده. ولی سند نزده حالا میگه رفته از دارایی و ثبت نامه گرفته که ۳ دنگ رو برگردونه به نامش و با سند ملک وام بگیره. آیا میتونه؟لطفا راهنماییم کنین؟
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
سلام من یک ساختمان کلنگی از شخصی به قیمت هفتاد میلیون تومان طی مبایعه نامه ی رسمی در تاریخ ۱۵شهریورخریده ام
از مبلغ هفتاد میلیون تومان نقدا پنجاه و پنج میلیون تومان داده بودم و پانزده میلیون تومان دیگر یک فقره چک به تاریخ ۱۵ابان ماه داده ام ومقررگشته بود فروشنده ساختمان را ۱۰مهر به من تحویل دهد ولی فروشنده۵مهرامده و ۴۳میلیون تومان به بنگاه داده و میگوید معامله را انجام نمیدهم و ۱۲میلیون تومان پول را میگوید خرج کرده ام و ندارم بدهم معامله فسخ نشده است و پابرجاست حال من برای اینکه ساختمان را تحویل بگیرم چگونه میتوانم اقدام کنم با تشکر از راهنماییتان
ظفری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
سلام
اگر اصل مبایعه نامه گم شود و با فروشنده مشگل دادگاه داشته باشید. و آژانس املاک بسته باشد . چگونه می شود کپی برابر اصل گرفت.
پاسخ ها
غلامحسین رحمدل
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
لطفاپاسخ دهید
علیرضا طبسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
ملکی را ده روزی است خریده ام وبه علت عدم توانایی مابقی ثمن مبایعه نامه می خواهم آن را فسخ کنم راهنماییم کنید
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
سلام در بند 6 7 منظور از تعهد اصلی چیست
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
باسلام ملکی را فروختم که قرار بر دادن چک شد که کل مبلغ معامله 174ملیون است و سه تا چک به من دادند به مبالغ 5و40و 20 ملیون تومن و85ملیون هم به عنوان وام جانبازی با سند بود دو چک اولی که 45ملیون میشد پاس شد ولی چک سومی مبلغ 20ملیون تومن پاس نشد و خریدار فرصت برای پاس کردن چک خواست ولی چون چک خرج شده بود برگشت شد حال خریدار میگه چون چکم برگشت شده. معامله را فسخ میکنم من بعنوان فروشنده در صورتی که معامله فسخ شود چگونه و چقدر زیان فسخ باید دریافت کنم و چقدر از مبلغ دریافتی ام باید به خریدار بدهم؟
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
باسلام ملکی را فروختم که قرار بر دادن چک شد که کل مبلغ معامله 174ملیون است و سه تا چک به من دادند به مبالغ 5و40و 20 ملیون تومن و85ملیون هم به عنوان وام جانبازی با سند بود دو چک اولی که 45ملیون میشد پاس شد ولی چک سومی مبلغ 20ملیون تومن پاس نشد و خریدار فرصت برای پاس کردن چک خواست ولی چون چک خرج شده بود برگشت شد حال خریدار میگه چون چکم برگشت شده. معامله را فسخ میکنم من بعنوان فروشنده در صورتی که معامله فسخ شود چگونه و چقدر زیان فسخ باید دریافت کنم و چقدر از مبلغ دریافتی ام باید به خریدار بدهم؟
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
باسلام ملکی را فروختم که قرار بر دادن چک شد که کل مبلغ معامله 174ملیون است و سه تا چک به من دادند به مبالغ 5و40و 20 ملیون تومن و85ملیون هم به عنوان وام جانبازی با سند بود دو چک اولی که 45ملیون میشد پاس شد ولی چک سومی مبلغ 20ملیون تومن پاس نشد و خریدار فرصت برای پاس کردن چک خواست ولی چون چک خرج شده بود برگشت شد حال خریدار میگه چون چکم برگشت شده. معامله را فسخ میکنم من بعنوان فروشنده در صورتی که معامله فسخ شود چگونه و چقدر زیان فسخ باید دریافت کنم و چقدر از مبلغ دریافتی ام باید به خریدار بدهم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
مبایعه نامه چیه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
مبایعه نامه چیه
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
مبایعه نامه چیه
رسول
|
United States
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سلام یک قولنامه دست نویس از پدرم دارم با انگشت و امضا و شهود که ملکش را به من داده پس از چند سال بر اثر کهولت سن و عدم تعادل روانی بقیه ورثه پدرم را بردند محضر و ملک را بین خودشان بدون حضور بنده تقسیم کردند حال ورثه مرتب خریدار میاورند درب منزل همین منزلی که بنده و پدرم که تعادل روحی روانی ندارد را میخاهند بفروشند ایا ان قول نامه دست نویس اعتبار دارد ایا میشود وکالت ایشان را باطل نمود ایا بعد از فوتش نیز میتوان اقدام کرد یا ملک از دست بنده و پدرم و مادرم که همگی فعلا در قید حیات هستند از دست رفته
آذر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
با سلام و خسته نباشید
ملکی به مبلغ 390 میلیون تومان با نحوه پرداخت ذیل به شخصی فروختم.
الف. مبلغ 100 م تومان پای قرارداد
ب. مبلغ 200 م تومان ی طی دوفقره چک (هریک 100م) در مواعد 30 تیر و 5 مرداد 96
ج. مبلغ 20 م تومان از محل رهن دادن واحد
د. الباقی مبلغ یعنی 70 م تومان در روز محضر
موعد تحویل ملک 5 مرداد پس از پاس شدن چکهای بند ب بوده است.
ضمناً واحد نوساز و بدون کولر و کابینت و ... بود و بدین منظور یک عدد کلید نزد املاک سپرده تا با خریدار جهت تجهیز واحد همکاری گردد.
ولی دفتر املاک قبل از موعد تحویل و بدون اطلاع بنده واحد را در تاریخ 10/04/96 به شخص دیگری به مبلغ 120 م رهن داده و قرارداد اجاره را بین خریدار و مستاجر نوشته بود.
پس از اطلاع و اعتراض اینجانب، دفتر املاک اعلام نمود کهیک فقره از چکهای مندرج در بند ب را عودت دهم و مبلغ 120 م رهن مستاجر را دریافت و قرارداد اجاره را به عنوان شاهد به امضاء برسانم.
مع الوصف این کار انجام شد و بنده چک صدمیلیون تومانی 5 مرداد را عودت دادم و از املاک رسیدی جهت اینکه چک به صورت امانت نزد املاک بماند تا چک صد میلیونی 30 تیر پاس شود.
در نهایت چک 30 تیر به مبلغ 100 میلیون تومان توسط خریدار پاس نشد و برگشتی آن صادر شد.
با توجه به توضیحات فوق و اینکه در بند توضیحات مبایعنامه نوشته شده است در صورت پاس نشدن هر یک از چکها، فروشند می تواند مبایعنامه را فسخ و منفسخ نماید و همچنین در بندی دیگر مرقوم شده است که در صورت عدم ایفای تعهد خریدار، به ازای هر روز می بایست مبلغ 200 هزار تومان به عنوان خسارت پرداخت نماید.
آیا اینجانب می توانم طرح شکایت جهت درخواست موارد ذیل داشته باشم؟؟
1. فسخ مبایعنامه
2. درخواست تخلیه و تحویل ملک به اینجانب
3. دریافت خسارت 200 هزار تومان به ازای هر روز از خریدار (در مبایعنامه نوشته شده است)
4. درخواست اقساط بلند مدت جهت عودت وجه دریافت شده از خریدار
5. درخواست پرداخت هزینه دادرسی به اینجانب
6. طرح شکایت خیانت در امانت از املاک جهت اجاره دادن ملک
7. درخواست هزینه های وارد شده به اینجانب (در صورتی که ثابت شود) به علت برگشت خوردن چک خریدار
لطفاً مدت زمان طولانی شدن موارد فوق در دادگاه را بفرمایید و همچنین اگر موارد دیگری جهت مطالبه هست اعلام کنید؟
با سپاس فراوان
بلوکی
|
United States
|
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
با سلام. شخصی 80متر از200متر خانه ویلایی و بنگاه به پسر و عروس میبخشد برای تداوم زندگی. 1/بنگاهی در مبایعه نامه نوشته 2/پسر امضاء نکرده3/عروس قولنامه و از بنگاهی که رییس شورامنطقه گرفته و جدا شده4/لاک گرفتگی داره و پدر بیسواد5/شاهدی امضا نکرده. و در مبایعه نامه نوشته به پسر و عروس خود.
چندین بار دادخواست و شکایت کرده به عناوین مختلف.چطور میشه باطل کرد این مبایعه نامه و.
بلوکی
|
United States
|
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
با سلام. شخصی 80متر از200متر خانه ویلایی و بنگاه به پسر و عروس میبخشد برای تداوم زندگی. 1/بنگاهی در مبایعه نامه نوشته 2/پسر امضاء نکرده3/عروس قولنامه و از بنگاهی که رییس شورامنطقه گرفته و جدا شده4/لاک گرفتگی داره و پدر بیسواد5/شاهدی امضا نکرده. و در مبایعه نامه نوشته به پسر و عروس خود.
چندین بار دادخواست و شکایت کرده به عناوین مختلف.چطور میشه باطل کرد این مبایعه نامه و.
بلوکی
|
United States
|
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
با سلام. شخصی 80متر از200متر خانه ویلایی و بنگاه به پسر و عروس میبخشد برای تداوم زندگی. 1/بنگاهی در مبایعه نامه نوشته 2/پسر امضاء نکرده3/عروس قولنامه و از بنگاهی که رییس شورامنطقه گرفته و جدا شده4/لاک گرفتگی داره و پدر بیسواد5/شاهدی امضا نکرده. و در مبایعه نامه نوشته به پسر و عروس خود.
چندین بار دادخواست و شکایت کرده به عناوین مختلف.چطور میشه باطل کرد این مبایعه نامه و.
سیاوش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
با سلام
من قصد خرید یک واحد آپارتمان در مسکن مهر رو دارم
بنگاه دار به من گفته چون مسکن های مهر کدپستی ندارند قابلیت ثبت مبایعه نامه در سامانه جامع املاک کشور وجور ندارد میخواستم بدانم این حرف آیا درست است یا خیر
سوال دیگر اینکه آیا مبایعه نامه که در بنگاه تنظیم میشود ولی در سامانه جامع املاک کشور ثبت نمیشود را میتوان پیگیری قضایی کرد به چه نحوه
مهیار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
سلام.اگه میشه زود جوابم رو بدید.ی ملک معامله کردم به قیمت 235 میلیون.75 میلیونش رو دادم.میخوام روی خونه وام 90 میلیونی بگیرم ولی روز قرارداد بنگاه دار توی قولنامه ذکر نکرده که 90 میلون پول بصورت وامه.تاریخ محضر دهم مرداده.و هنوز فروشنده برای گرفتن وام هیچ اقدامی نمیکنه و نمیاد امضا کنه.درضمن توی قولنامه ذکر شده 160 میلیون نقدا در محضر و ما و فروشنده تو بنگاه زبونی گفتیم وام 90 میلیونی میخوایم.تو رو خدا بهم بگیر اگه فروشنده نیاد واسه کارهای وامم چی کار باید بکنیم؟زود جواب منو بدید
علی نظری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
سلام. خانه ای را قولنامه کردم مبلع ده ملیون تومان نزد بنگاه گذاشتم بعد پشیمان شدم بنگاه یک ملیون.از من برداشت کردمی توانم.بر علیه او دادخواست بنوسم وحقم را بگیرم
پاسخ ها
ابوالفضل کریمی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
پس از نوشتن مبایعه نامه هر کدام از طرفین که باعث فسخ مبایعه نامه گردند باید کمیسیون مشاور املاک را پرداخت نمایند
پویا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
با سلام.پدرم مسکن مهر را از شخصی خرید (قلنامه).حالا خانه ساخته شده و پدرم نیز فوت شدن.الان آن شخص که خانه را ازش خریداری کردیم ادعای مالکیت کرده.آیا بعد فوت پدرم قلنامه بی ارزش شده است؟
زهره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
با سلام . قصد خرید یک واحد اپارتماندصفر رو دارم که هنوز پایان کار شهرداری نداره و سند اماده نیست . بنگاه گفته که شصت میلیون از کل مبلغ رو موقع تحویل سند پرداخت کنم . ایا ممکنه پیگیری ای انجام داد که این واحد قبلا به کسی فروخته شده یا نه ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
با سلام ایا ملک مسکونی که بصورت سوری به شخص دیگری در بنگاه واگذار شود وقیمت ذکر شده یک دهم قیمت واقعی ملک باشد فر دی که بعنوان خرید ار در مبایعن نامه ذکرشده میتواند ادعای مالکیت کند درصورتی که فقط مشخصات ملک وفروشنده ذکر بشود ولی نحوه پرداخت ذکر نشود
مهدی یاوری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
سلام سوالی داشتم ک ایا موبایل نامه نیاز ب کد رهگیری دارد یا خیر
علی نژادحسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
سلام
بنده یک قطعه زمین به مبلغ 160 میلیون در تاریخ 14 فروردین 95 از پسر عمویم خریدم هیچ چیزی برای نحوه پرداخت در مبایعه نامه نیامده تا 5 اردیبهشت مبلغ 109000 به حسابش واریز کردم ولی ایشان از تاریخ آخرین واریز دیگر پاسخگوی تلفن بنده نبودن تا اینکه بنده از دوستان شنیدم که زمین را به شخص دیگری فروخته است و دلیلش هم دیر دادن پول از طرف بنده اعلام کردن الان پرونده ما در دادگاه در حال بررسی است و هفته آینده دادگاه تشکیل میگردد لطفا من را راهنمایی کنین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
با عرض سلام و خسته نباشيد بنده ملکي را در تابستان سال 95 در روستايي واقع در شهرستان نطنز به فروش رساندم و خريدار بصورت چک (يکبار 40 ميليون و ماه بعدش دوباره 40 ميليون و در 15 شهريور نيز 30 ميليون داده و قرار بر اين شد مابقي که مبلغ 30 ميليون تومان مي شد در تاريخ 95/7/17 در محضر پرداخت کند. بنده ضمن تسويه حساب با دارايي و استعلام اداره ثبت در خصوص سند براي بنام کردن خريدار در تاريخ فوق به محضري در شهرستان نطنز مراجعه کردم لاکن ايشان در محضر دبه کرده که ملک اصلاحي دارد و مانده بدهي اش را با کسر از اصلاحي ميخوااهد پرداخت کند. در صورتيکه طبق قانون در روستاهاي سراسر کشور طرح هادي قرار است اجراء شود ضمن اينکه بنده ملک را بصورت متري نفروخته ام بلکه مطابق سند که اعلام شده ملک 226 متر مي باشد حال ايشان از دهياري سوال کرده که ميخواهيم بنايي کنيم گفته اند در صورتيکه بنايي شود عقب نشيني دارد در غير اينصورت (طبق نظر رئيس شوراي روستا) اگر تا 50 سال ديگر هم به ساختمان دست نزنيد عقب نشيني ندارد حال خريدار دبه کرده و با توجه به اينکه بنده از مسائل حقوقي کاملاً بي اطلاع هستم البته خريدار ميدانسته که ملک ممکن است در آينده عقب نشيني داشته باشد حال بايد چه کنم؟ ايشان ملکي را که بر مبناي متر نخريده ميگويد متراژ اصلاحي را از مبلغ 30 ميليون کم مي کنم و مابقي را ميدهم که فعلا بلا تکليف مانده ضمن اينکه ملک هنوز بنام بنده است چگونه ميتوانم به حقم برسم ضمن اينکه مبايعه نامه نيز بين خودمان تنظيم و امضاء شده چون خريدار از هم روستايي خودمان است. خواهشمند است راهنمايي کنيد چکار بايد بکنم. آيا با شکايت بجايي ميرسم يا اينکه حالاحالاها بايد بدنبال پرونده باشم. در ضمن منزل را هم از اول مرداد ماه 95 خالي کردم و در اختيار خريدار مي باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
باسلام اگرفردی خونه ای را بفروشد و قولنامه کنن و مدارک را به خریدار بده و صورتجلسه را بعد از تنظیم قولنامه بنویسن و تقریبا جمله آخر را اضافه کند جهت محکم کاری تکلیف چیست بعدا خریدار شکایت کند جرمش چیست؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در ضمن متراژ موجود با متراژ سند مطابقت دارد
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
سلام
اگر ملکی عقب نشینی داشته باشه ولی در تصرف مالک باشه و برای تمام ملک سند داشته باشه و به صورت زبونی به خریدار بگن که عقب نشینی داره ولی در قولنامه به عقب نشینی اشاره نشده باشه خریدار میتونه تقاضای فسخ معامله رو بده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
سلام
مغازه خریدم درمبایعه نامه نوشته شده یک سعم مشاع از 21سهم ایا درست نوشته شده
درحالبکه معازه 26مترمربع پلاک ثبتی ومتراژهم دارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
ممنون از مطالب آموزنده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
منظور از وضعيت اعيان در مبايعه نامه خريد ملك چيست؟آيا به معني شخصي نبودن سند است؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
با سلام: من خونه ام را اجاره داده ام سال اول اجاره نامه نوشتیم وحالا مدت آن گذشته و مستاجر هنوز در انجا زندگی می کند اگر اجاره نامه ننویسیم مشکل بوجود میاد از نظر قانونی ،یا طرف می تونه دبه کنه با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
سلام،یه ویلا داشتم تو شمال به شخصی فروختم بهع از چند روز میگه ویلا رو نمیخام و میخام مبایعه نامه رو فسخ کنم.از خریدا مبلغ 50 میلیون در یافت نمودم،که خرج کردم.در قراداد نوشتیم در صورت فسخ قرارداد از طرف هر کسی باشد 1-با کل مبلغ ویلا+30 در صد ضرر و زیان پرداخت گردد لطفا راهنماییم کنید..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
سلام
خانه ای از مسکن مهر خریدم . در مبایعه نامه بنگاهی مشخصات خود را جای فروشنده واقعی بدون داشتن وکالت قید کرده و از برخورد من و فروشنده واقعی جلوگیری نموده ! چون سند های این خونه ها هنوز آماده نیست دست نویسی از من تحت عنوان (( پارکینگ در مبایعه نامه کامپیوتری و سند وجود دارد ولی خانه با تفهیم بدون پارکینگ تحویل شد )) گرفته است .
البته مبایعه نامه ای که در آن بنگاهی اطلاعات خود را وارد نموده این جمله قید شده ولی مبایعه نامه کامپیوتری که مشخصات اصلی فروشنده را دارد بدون اشکاله . حالا سوالم اینه که میتونم به مبایعه نامه اصلی استدلال کنم و از بنگاهی شکایت کنم ؟
ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
ممنون عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
با سلام عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
خيلي ممنون علي بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
آیابرای تنظیم مبایعنامه حتمابایددرمحل ملک مورد نظرتشریفات آن راانجام دادیادیگردیگردفتراسنادباذکرمشخصات ملک کفایت میکنه
پاسخ ها
اصغر پوریزدان
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
لطفا نمونه دادخواست ابطال مبایعه نامه عدم استماع را مرحمت فرمایید
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
سلام اگه برای ابطال مبایعه نامه یک خط بزرگ به صورت ضربدری روی اون کشیده بشه کفایت میکنه(منظورم روی هر دو برگ یعنی برگ زرد که نزد خریدار و برگ سفید که نزد فروشنده است)
نگین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
ممنون عالی بود
رضا مغاني
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
سلام
اگر مبايعه نامه تنظيم شود وبعد از آن فروشنده فوت كند وكل مبلغ پرداخت شده باشدحكم سند زدن چيست?
پاسخ ها
مشاور حقوقی
| United States |
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
اظهارنامه به طرفیت ورثه تنظیم و ارسال نمایید در صورت عدم ترتب دادخواستی با خواسته الزام به تنظیم سند به خواندگی ورثه تنظیم و طرح دعوی نمایید
دنیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
چه مطلبی در مبایعه نامه اضافه کنیم که فروشنده مجاب بشه در دفترخانه حاضر بشه؟ یعنی این ماده بترسونتش و به خاطر این هم که شده بیاد و خونه رو بنام بزنه
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
سلام سعالی داشتم که جواب دهید ممنون میشم . اگه املاک برای فروش ملک با مالک توافق کندکه وقتی ملک مورد نظر را معامله کرد x مبلغ رابگیرد . آیا این کار قانونی هست . البته به رضایت فروشنده .
پاسخ ها
مهدی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
سلام اره وقتی توافق میکنید مثلا ملک منو به این ... قیمت بفروش x تومن شیرینی بهت میدم چیزی که با رضایت توافق قبلی باید داد
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۴
خوب
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سلام
مطالب خوبی بود تشکر
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
عالی بود
ارش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۰
سلام وبتون زیبا بود لطفا مطالب حقوقی سایتتون را به من ایمیل کنید
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر