کد خبر: ۷۴۱۷۷۱۶
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸
کد خبر : ۷۴۱۷۷۱۶

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻمت ﮔﻔﺖ: ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮک های ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻄﺢ کشور رﺷﺪ ۵ ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۵ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ کشور

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ صنعت ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در آﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک های ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﮔﻔﺖ: در ۴ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎی ماﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر اﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

او اﻓﺰود: اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و شهرکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد: ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، ارزش اﻓﺰوده، ﺻﺎدرات، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﭘﻨﺞ رتبه اول ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﺎت و مجموعه ﺧﻮدرو ﺟﺰو ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ که ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﻫﻢ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعت ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.


او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ می ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﭼﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺎدرات در زنجیره ارزش ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ﺷﺶ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﺧﻮشه ﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊﮐﻮﭼﮏ، ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و فن ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ به ﺻﺎدرات ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

او اﻓﺰود: ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اداﻣﻪ داد: در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاسان رﺿﻮی ﺑﺎﻟﻎ بر۲ هزار و ۸۰۰ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری دارﯾﻢ و
ﺗﻘﺮیبا هزار و ۷۰۰ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻗﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب از ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
 
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ هیئت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در آﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ عامل ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه و ارزﻧﺪه ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻬﺪی زاده ﻣﻘﺪم ﻣﺪﯾﺮعامل ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ افتخار ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ، در ﺣﮑﻤﯽ رﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﯽ را به ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد و از عملکرد ﺧﻮب ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺑﺤﺚ ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ راﮐﺪ و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ف. ح
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
زیارت عاشورا-صفحه خبر دسکتاپ