خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت حبوبات

عدس ریز

عدس ریز

قیمت درجه1: 9300 تومان 

قیمت درجه 2: 7,500 تومان 

عدس ریز

قیمت درجه1: 9300 تومان 

قیمت درجه 2: 7,500 تومان 

لپه 900 گرمی

لپه 900 گرمی

قیمت درجه1:  14,000 تومان 

قیمت درجه 2: 13,000 تومان 

لپه 900 گرمی

قیمت درجه1:  14,000 تومان 

قیمت درجه 2: 13,000 تومان 

لوبیا قرمزجگری

لوبیا قرمزجگری

قیمت درجه1: 13,800 تومان 

قیمت درجه 2: 12,700 تومان 

لوبیا قرمزجگری

قیمت درجه1: 13,800 تومان 

قیمت درجه 2: 12,700 تومان 

جو پوست کنده 900 گرمی

جو پوست کنده 900 گرمی

قیمت درجه 1: 5,300 تومان

قیمت درجه 2: 4,700 تومان

جو پوست کنده 900 گرمی

قیمت درجه 1: 5,300 تومان

قیمت درجه 2: 4,700 تومان

نخود و لوبیا 900 گرمی

نخود و لوبیا 900 گرمی

قیمت درجه 1: 11,000 تومان

قیمت درجه 2: 10,000 تومان

نخود و لوبیا 900 گرمی

قیمت درجه 1: 11,000 تومان

قیمت درجه 2: 10,000 تومان

دال عدس

دال عدس

قیمت درجه1: 8,500 تومان 

قیمت درجه 2: 7,500 تومان 

دال عدس

قیمت درجه1: 8,500 تومان 

قیمت درجه 2: 7,500 تومان 

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی

قیمت درجه1: 17,800 تومان 

قیمت درجه 2: 16,400 تومان 

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی

قیمت درجه1: 17,800 تومان 

قیمت درجه 2: 16,400 تومان 

لوبیا چیتی 900 گرمی

لوبیا چیتی 900 گرمی

قیمت درجه1: 15,200 تومان 

قیمت درجه 2: 13,900 تومان 

لوبیا چیتی 900 گرمی

قیمت درجه1: 15,200 تومان 

قیمت درجه 2: 13,900 تومان 

لوبیا سفید 900 گرم

لوبیا سفید 900 گرم

قیمت درجه1: 14,200 تومان 

قیمت درجه 2: 13,200 تومان 

لوبیا سفید 900 گرم

قیمت درجه1: 14,200 تومان 

قیمت درجه 2: 13,200 تومان 

نخود 900 گرمی

نخود 900 گرمی

قیمت درجه1: 9,200 تومان 

قیمت درجه 2: 8,200 تومان 

نخود 900 گرمی

قیمت درجه1: 9,200 تومان 

قیمت درجه 2: 8,200 تومان 

ماش

ماش

قیمت درجه1: 15,500 تومان 

قیمت درجه 2: 14,500 تومان 

ماش

قیمت درجه1: 15,500 تومان 

قیمت درجه 2: 14,500 تومان 

لیمو عمانی 900 گرمی

لیمو عمانی 900 گرمی

قیمت درجه1 : 54,000 تومان

قیمت درجه 2 : 49,000 تومان 

لیمو عمانی 900 گرمی

قیمت درجه1 : 54,000 تومان

قیمت درجه 2 : 49,000 تومان 

سویا 200 گرمی

سویا 200 گرمی

قیمت درجه 1: 1,600 تومان

قیمت درجه 2: 1,400 تومان

سویا 200 گرمی

قیمت درجه 1: 1,600 تومان

قیمت درجه 2: 1,400 تومان

لپه باقلازرد (900گرمی)

لپه باقلازرد (900گرمی)

قیمت درجه 1: 17,600 تومان

قیمت درجه 2: 16,200 تومان

لپه باقلازرد (900گرمی)

قیمت درجه 1: 17,600 تومان

قیمت درجه 2: 16,200 تومان

گندم پوست کنده 900 گرمی

گندم پوست کنده 900 گرمی

قیمت درجه 1: 5,000 تومان

قیمت درجه 2: 4,400 تومان

گندم پوست کنده 900 گرمی

قیمت درجه 1: 5,000 تومان

قیمت درجه 2: 4,400 تومان

لپه باقلاسبز( 450 گرمی )

لپه باقلاسبز( 450 گرمی )

قیمت درجه 1: 17,000 تومان

قیمت درجه 2: 15,500 تومان

لپه باقلاسبز( 450 گرمی )

قیمت درجه 1: 17,000 تومان

قیمت درجه 2: 15,500 تومان

قیمت انواع حبوبات شرکتی و غیرشرکتی براساس نرخ میادین میوه و تره بار جمع آوری شده است.