باشگاه خبرنگاران -کاهش «پست نامه ها»به 43 مرسوله به ازای هر شهروند
مهری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد