مشخصات استادیوم
نام استادیوم: توکیو
قاره: آسیا
کشور: ژاپن
شهر: توکیو
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: