مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ثامن الائمه
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: مشهد
گنجایش: ۴۰۰۰۰ نفر