مشخصات استادیوم
نام استادیوم: بنیان دیزل تبریز
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تبریز
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: