مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شهید بهنام محمدی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: مسجد سلیمان
گنجایش: ۱۹۷۴۵ نفر