مشخصات استادیوم
نام استادیوم: یادگار امام قم
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: قم
گنجایش: ۱۰۶۱۰ نفر