باشگاه خبرنگاران -بررسی فرآیند انتخاب وزرای دولت سیزدهم
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -اولویت‌های سیاست منطقه‌ای دولت سیزدهم چیست؟
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛