باشگاه خبرنگاران -حضور ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار مهاجر غیر مجاز در ایران
رئیس سازمان ملی مهاجرت مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -وضعیت رژیم صهیونیستی در حالت افول است
یک کارشناس مسائل غرب آسیا: