از سوي معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي؛

62 سوال كاركنان و پرستاران پاسخ داده شد

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سئوالات مربوط به قانون ارتقای بهره وری پاسخ داد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان باشگاه و خبرنگاران؛ متن 62 سئوال کارکنان و پرستاران و پاسخ های این معاونت به شرح زیر است:

1) آيا احتساب ضريب 2/1 عصر براي دانشگاه ها اختياري است؟

خير، اعمال ضريب 2/1 عصردر آیین نامه اجرايي دستورالعمل ابلاغي پيش بيني نگرديده است.

2) قانون مذكور جهت واحدهايي مانند درمانگاه هاي تخصصي و عمومي بيمارستان ها، آنژيوگرافي، درمانگاه ديابت و تالاسمي ... چگونه محاسبه مي شود؟

براساس مفاد ماده يک آئين نامه اجرايي شاغلين باليني رشته بهداشتي و درماني که در بيمارستانها و مراکز درماني شبانه روزي به صورت مستقيم به بيماران ارائه خدمت مي دهند مي توانند از مزاياي قانون مذکور بهره مند شوند. بنابراين به كليه بخش ها ودرمانگاه هاي بيمارستانها تعلق مي گيرد. اما شاغلين درمانگاههايي كه درداخل بيمارستان نيستند وفعاليت آن ها به صورت شبانه روزي نمي باشد مشمول قانون مذكورنمي باشند.

3) قانون مذكور شامل پزشكان مي شود يا خير؟

در دستورالعمل ابلاغي کسرساعت کار براي پزشکان پيش بيني نگرديده است.

4) آيا چارت تشكيلات مراكز براساس نياز به نيرو با توجه به قانون مذكور تغيير مي كند؟

به منظور تامين نيروهاي مورد نيازقانون ارتقاي بهره وري ابتدا کليه پستهاي مرتبط در بيمارستانها و مراکز اموزشي و درماني ايجاد و سپس مبادرت به جذب و استخدام اين نيروها گرديده است.

5) آيا قانون مذكور مشمول پرسنل قرارداد ساعتي نيز مي شود؟

درآئين نامه اداري و استخدامي نحوه انعقاد قرارداد ساعتي با افراد پيش بيني نشده است. بنابراين سوال مذكور فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

6) مشمولين قانون ارتقاء بهره وري از نظر نوع استخدام چه كساني هستند؟

تمامي نيروهاي رسمي ، پيماني ، طرحي و قراردادي را مشمول مي شود.

7) اساساً قانوني براي استراحت پرسنل درماني در شيفت شب داريم؟ اگر داريم اشاره شود؟

هيچ گاه قانوني جهت استراحت در شيفت شب وجود نداشته است.

8) آيا سقف ساعت كاري 44 ساعت در هفته براي نيروهاي ستادي رعايت مي شودكه در سيستم پرستاري اعمال گردد؟

رعايت سقف ساعت کاري 44 ساعت در هفته براي کليه دستگاههاي اجرائي الزامي است.

9) با توجه به اجراي قانون مذكور رغبتي جهت انجام كار در دفتر پرستاري دانشگاه وجود دارد ؟آيا راهكاري انديشيده شده است؟

اجراي قانون ارتقاي بهره وري صرفا در محيط هاي مندرج درقانون آئين نامه اجرايي امکان پذير نمي باشد.

10) از چه ماهي قانون ارتقاء اجراء و نحوه ساعت كار محاسبه مي گردد؟آيا مكتوب به دانشگاهها ارسال خواهد شد؟

آخرين مهلت تعيين شده براي اجراي قانون ازابتداي شهريورماه و حداكثر از ابتداي مهرماه مي باشد واين موضوع طي نامه شماره 667/100 مورخ 11/5/90 ازسوي مقام عالي وزارت به کليه دانشگاهها ابلاغ شده است.

11) تعدادي از شاغلين فوريتهاي پزشكي در مركز تلفن (ديس پيچ) فقط شاغل بوده و در بالين بيمار حضور نيافته و در انتقال آن دخالت ندارند. آيا اين دسته نيز از مزاياي قانون بهره مند مي گردند؟

با توجه به ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون صرفا شاغلين باليني كه در بيمارستانها و مراكز درماني شبانه روزي (كشوري و لشكري) و غير دولتي به بيماران بستري به صورت مستقيم بربالين بيمارارائه خدمت مي دهند، مشمول كسر ساعت در قانون فوق مي باشند.

12) با توجه به خروج بيش از 50% از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي كه از نيروهاي طرح و قراردادي بوده اند ، در خصوص امكان جبران آن نظريه اعلام گردد.

در اين خصوص نظر آن دانشگاه را به بخشنامه شماره910/209/د مورخ 14/4/90 جلب مي نمايد. که نحوه بکارگيري افراد جايگزين را تعيين نموده است و براي تمامي نيروهاي مذكورمي بايست جايگزين از همان نوع بكارگيري شود.

13) آيا برنامه نرم افزاري به صورت كشوري در خصوص اجراي قانون به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد؟

دانشگاه هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني باتوجه به نامه شماره667/100 مورخ 11/5/90 مي توانند در اين خصوص راساً اقدام و يا درصورت تمايل با دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كردستان هماهنگي هاي لازم رابعمل آورند. طبيعتاً وجود نرم افزار به سهولت محاسبه و وحدت رويه دركل كشوركمك شاياني مي نمايد.

14) آيا نيروهاي طرحي نيز شامل قانون ارتقاء بهره وري مي باشند؟

بلي

15) آيا يك ساعت تعويض شيفت جزء ساعت كار محاسبه مي گردد؟

بلي

16) آيا پرسنل آنكال در بيمارستانهاي كوچك(پرسنل اتاق عمل) شامل قانون مي باشند؟اگر مي باشند نحوه محاسبه به چه صورت خواهد بود؟

براي کسرساعت مدت آنکال کارکنان مشمول قانون ارتقا بهره وري درقانون پيش بيني نگرديده و طبق روال قبل ساعت انکالي محاسبه ميشود و ليکن مدت زمان حضور در محيط کار شامل کسر ساعت و يا اعمال ضريب مي گردد.

17) آيا پزشكاني كه در مراكز شبانه روزي به صورت پركيس فعاليت دارند، مشمول قانون هستند يا خير؟

در دستورالعمل ابلاغي کسرساعت کار براي پزشکان پيش بيني نگرديده است.

18) آيا اين قانون در بيمارستانهاي خصوصي نيز لازم الاجرا است؟

براساس اين قانون كليه بيمارستانهاي دولتي وخصوصي تابع اين قانون مي باشند ودرصورتي كه كاركنان تمايل به استفاده از اين قانون باشند وتعهد نامه مربوطه را تكميل نمايند مي توانند ازاين قانون بهره مند گردند.

19) پرسنل CSR و آنژيوگرافي شامل اين طرح مي شوند(با توجه به محاسبه ساعت كار پرسنل آنژيوگرافي طبق ساعات راديولوژي)؟

استفاده تواماً ازکسرساعت کار،قانون حق اشعه،و قانون ارتقاء بهره وري فاقد محمل قانوني مي باشد.

20) با توجه به اجراي قانون و توليد بار زياد اضافه كاري و با توجه به ساعت فعال بالاي بخش، نياز نيرو در اين بخشها ، نيروهاي استخدامي كافي نمي باشند و به نظر مي رسد نياز به تغيير و بازنگري در استاندارد نيروها وجوددارد، در اين خصوص چه تدابيري در نظر گرفته شده است؟

محاسبه کمبود نيرو ناشي از اجراي قانون ارتقا بهره وري و اخذ مجوز استخدام 23000 نفر نيروي مورد نياز بر مبناي کسر ساعات کار صورت پذيرفته و لازم است واحدها در اين مورد برنامه ريزهاي لازم را انجام دهند.

21) ماماهايي كه فرم تعهد پر مي كنند مي توانند از مطب استفاده كنند؟

به استنادماده 4 قانون ارتقا بهره وري و ماده 7 آئين نامه اجرائي کارکنان از اشتغال توام در محيط هاي مشمول (بيمارستانها و مراکز درماني شبانه روزي ) منع شده اند. بنابراين مطب هاي ماما ، دفاترمشاوره پرستاري و كساني كه در مطب هاي پزشكان كارمي كنند براي استفاده ازقانون ارتقاء بهره وري منعي ندارند.

22) آيا ميزان 80 ساعت اضافه كار پرسنلي مي تواند در هر بيمارستان به طور كلي براي كليه پرسنل محاسبه گردد و در صورت عدم تمايل برخي پرسنل به ساير پرسنل اختصاص داده شود؟

محدوديت 80 ساعت اضافه کار ماهيانه بابت اشتغال در يک بيمارستان منحصرا" براي کارکنان مشمول قانون ارتقا‌بهره‌وري لحاظ ميگردد و محاسبه اضافه كار مازاد بر80 ساعت به نام اشخاص ثالث فاقد وجاهت قانوني است.

23) تعيين ساعت كاري صبح و شب به صورت يكسان الزامي است يا خير؟

تعيين و تنظيم ساعت کار مشمولين قانون ارتقاء بهره وري برابر مفاد قانون و آئين نامه اجرايي و دستورعمل ابلاغي به بيمارستانها صورت مي پذيرد. اما اگر منظور شب كاري است، مبناي شب كاري ازساعت 5/7 عصرتا5/7 صبح روز بعد مي باشد.

24) آيا دانشگاه بايد حسب شرايط محيط در ساعت كاري شيفت هاي صبح، عصر و شب مداخله نمايد؟

دانشگاهها ملزم به سياستگذاري تنظيم ساعت کار بيمارستانهاي تابعه ميباشند و با اين توصيف اعمال قانون ارتقا بهره وري به نظر ميرسد تنظيم شيفتهاي بيمارستانها نسبت به قبل سهل وآسان گرديده و افراد تمايل بيشتري به مشارکت به شيفتهاي در گردش داشته باشد.

25) آيا در بدو ورود نيروهاي جديد كارايي حضور در شيفت همانند نيروهاي قديمي را دارند و مي توانند مراقبت مطلوب داشته باشند يا زمان خاصي براي آشنا سازي پيشنهاد مي نمائيد؟

به کارگيري نيروهاي جديدالاستخدام براي محيطهاي بيمارستاني موضوع تازه اي نمي باشد، زيرا درطي ساليان متمادي دانشگاه مبادرت به جذب نيروهاي جديد و مشمولين قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان نموده اند و تشخيص اين موضوع با مدير پرستاري بيمارستان مي باشد.

26) پرسنل ستادي كه با مدرك پرستاري و ... مشغول مي باشند (كه مشمول قانون ارتقاء هستند) سالهاي زيادي را در بخش درمان (بيمارستان) فعاليت داشته اند و بنا به درخواست صلاحديد سيستم بعد از گذشت 16 الي 17 سال سابقه كار به فعاليت در ستاد دعوت شده اند و در حال حاضر شامل قانون مذكور نمي شوند، تكليف اينگونه افراد چيست؟

مجوزي براي کسر ساعت کاري اين گونه پرستاران وجود ندارد.

27) در صورتي كه برخي از پرسنل نخواهند در قانون مذكور شركت نمايند، باعث افزايش حجم كار پرسنل پشتيباني و اداري بيمارستانها خواهند شد. آيا جهت كادر اداري نيز نيروي مورد نياز محاسبه و جهت استخدام اقدام لازم صورت گرفته است؟

چنانچه براي تنظيم شيفت کاري ازنرم افزار مربوطه استفاده شود هيچ گونه کار اضافي براي پرسنل اداري ايجاد نخواهد شد.

28) در يك شيفت بين پرسنلي كه تعهد داده اند و نداده اند تضاد ايجاد مي شود، چه بايد كرد؟

هيچگونه تضادي ايجاد نمي گردد، افرادي که تعهد نداده اند شيفت کاري آنها به تبع قانون خدمات كشوري بر مبناي 44 ساعت در هفته تنظيم و افرادي که تعهد داده اند برابرمفاد قانون تنظيم مي شود و جز اين دو قانون هيچ قانون ديگري مبنا نخواهد بود.

29) تكليف مرخصي (در مراكز روانپزشكي و سوختگي) از اول سال تا زمان اجراي قانون چه مي شود؟

مرخصي اينگونه افراد از ابتداي سال قابل محاسبه مي باشد لازم به ذكراست درصورت عدم استفاده، مرخصي مذكور ذخيره نخواهد گرديد.

30) پرداخت اضافه كار بدون كارت تايمكس به چه صورت خواهد بود؟

کليه بيمارستانها داراي کارت تايمکس مي باشد.

31) در بيمارستانهاي دور از شهر تردد در شيفت هاي متعدد سخت است؟

در ساليان متمادي همين شيفتهاي کاري در بيمارستانها اجرا مي گرديد و با اجراي قانون ارتقا بهره وري تغييري درآنها حاصل نگرديده است و صرفا تنظيم شيفت هاي بيش از12ساعت متوالي ممنوع مي باشد.

32) چنانچه به ميزان استخدامي نيروهاي قراردادي در آزمون، دانشگاه نيروي قراردادي جذب نمايد، دانشگاه از نظر مالي و اعتباري با مشكل مواجه خواهد بود. وزارت متبوع چه تدابيري جهت حمايت مالي/ اعتبارات مالي خواهد داشت؟

بارمالي براي استخدام 23000نفرپرستارناشي از اجراي قانون پيش بيني گرديده است و لذا دانشگاه هيچ گونه مشکلي دراين مورد نخواهد داشت.

33) لطفاً فرمول محاسبه نيروي انساني در واحدها و بخشهاي مختلف مشخص شود. (يكسان سازي در كل كشور)

درجلسه مقررگرديده است که دانشگاهها از يک نرم افزار تنظيم شيفت کاري استفاده نمايند. نرم افزار نمونه درجلسه مديران منابع انساني دانشگاهها ارائه گرديد.

34) نظربه اينكه معاون توسعه مديريت رئيس جمهور موظف به رفع كمبود نيروي انساني به منظوراجراي قانون ارتقاء بهره وري است آيا اين استخدام (ازاين نوع) درسال هاي بعدي در برنامه پنجم توسعه وجود خواهد داشت؟

قاعدتاً براي محاسبه نيروهاي مورد نياز مي بايست در ضرايب محاسبه نيروي انساني آمار اجراي قانون بهره وري مورد نظر قرار گيرد.

35) تكليف بهياران جهت اجراي اين قانون چيست؟

بهياران شاغل درمحيطهاي مشمول قانون ارتقا بهره وري مشمول اين قانون قراردارند.

36) تكليف مجوزهايي كه دانشگاهها نتوانسته اند جذب كنند چه مي شود(مثلاً 35 نفركاردان بيهوشي موردنياز بوده ولي كل شركت كنندگان 22 نفربوده اند)؟

اقدامات لازم به منظوربرگزاري ازمون استخدامي مجدد براي جذب نيروهاي استخدام باقيمانده دانشگاهها که در آزمون قبلي به دلايل مختلف جذب نشده اند در دست پيگيري مي باشد.

37) تعدادي از پرستاران تمايل به انجام وظيفه در شيفت شب رادارند و ساير همكاران به دليل مشكلات خانوادگي نمي‌توانند درشيفت شب باشند نحوه برخورد دانشگاه جهت محاسبه قانون ارتقاء بهره وري بايد چگونه باشد؟

پيش بيني مي‌شود با اجراي قانون ارتقا بهره وري وضرايب معين شده براي شيفت شب متقاضيان مشارکت در شيفت شب بسيار متعدد مي باشد و دانشگاهها ميبايست به گونه اي برنامه ريزي نمايند که همه افراد بتوانند ازاين مزايا بهره مند شوند.

38) بـاتوجه بـه دستور ابـلاغي وزارت بهداشت راه اندازي وتجهيز هزار تخت آي سي يو و راه اندازي آنان دربهمن ماه سال جاري چه برنامه اي جهت تامين نيروي انساني پرستاري اين بخش ها انجام شده است ؟

وزارتخانه پيگيراخذ مجوزهاي استخدامي واحدهاي جديدالتاسيس و توسعه يافته مي باشد.

39) برخي از پرسنل اداري يا ستادي ازقبل هم دربخش هاي باليني شبكاري مي دادند و صبح دراداره يا ستاد دانشگاه مشغول به خدمت هستند. شب وصبح روي هم 18 ساعت مي شوند. شيفت شب چند ساعت محاسبه مي گردد؟

طبق مفاد قانوني و آئين نامه اجرائي شيفت شب با ضريب 5/1 محاسبه ميشود و نبايد بيش از 12 ساعت در شيفت كاري بيمارستاني به صورت متوالي استفاده گردد. اما براي خارج ازشيفت هاي بيمارستاني منعي ندارد.

40) آيا به پرسنلي كه تمايل دارند از سقف اضافه كاراستفاده كنند كاهش ساعت كاري تعلق مي گيرد؟

بديهي است پرداخت فوق العاده اضافه کاردر سقف تعيين شده مستلزم انجام خدمت در شيفتهاي تنظيمي بوده و قاعدتاً اينگونه سقفها نيز مشمول کسرساعت کارخواهد بود.

41) آيا قانون ارتقاء بهره وري شامل پرسنل پرستاري بخش هاي دياليز ، اتاق عمل وبيماريهاي خاص كه بيمار به صورت بستري وجود ندارد مي شود يا خير؟

تخت هاي بخشهاي ذکرشده همواره درتمام شبانه روز اشغال و پرستاران اين بخشها نيز مانند ساير بخشهاي بيمارستاني به ارائه خدمت مشغولند لذا منعي براي مشموليت قانون ارتقا بهره وري وجود ندارد. و بخش هاي ياد شده از قانون استفاده مي كنند.

42) باتوجه به لزوم اجراي قانون از زمان تصويب و تاكيدات چندباره رئيس جمهور براي پرداخت ما به التفاوت از ابتداي سال 89 حق پرستاران در 18 ماهه گذشته چه خواهد شد؟

طي نامه شماره 306819/100 مورخ 25/12/89 مقام محترم وزارت فرم تعهد نامه براي امضا و تکميل کارکنان ذينفع ارسال گرديده است و افرادي که فرم مذکور را امضا و تکميل نموده اند محاسبه فوق العاده اضافه کار آنان بعد از تاريخ مذکور بلامانع است.

43) چرا براي تك تك بخش ها ضرايب نيروي انساني مشخص نمي شود؟ مثلاً براي آي سي يو 3 يا 2.5 يا... و يا در هر شهري و هر بيمارستاني يك ضريب متغيراست؟

در قانون يکي از شاخص هاي کسرساعت اشتغال در محيط هاي غيرمتعارف است و براي اين محيطها نيز فوق العاده محيط کار حسب مورد پيش بيني شده است و کسرساعت کارنيز بر همين منوال تعيين شده است.

44) سقف اضافه كار80 ساعت شامل انجام كارمحاسبه با ضريب يا بدون ضريب است؟

براي محاسبه اضافه کار، انجام شيفت کاري پرسنل مشمول مورد محاسبه قرار مي گيرد و چون براي مدت خدمت هر يک از آنان يک بارکسرساعت کار محاسبه گرديده است بنابراين محاسبه مجدد ضريب در پرداخت سقف اضافه کار محمل قانوني نخواهد داشت.

45) باتوجه به اينكه نظام پرداخت جزء اصلي اين قانون مي باشدآيا قبل ازاجرايي شدن نظام پرداخت مبادرت به محروم كردن مشمولين اين قانون از فعاليت در ساير مراكز قانوني و عادلانه است؟

طبق ماده 6 ايين نامه اجرايي تعيين نرخ تعرفه هاي خدمات در بخش دولتي براساس طرح نظام نوين بيمارستانها اعمال خواهد شد.

46) ساعت كارشيفت صبح _ عصر_شب و صبح_عصر در ساعت ورود و خروج به صورت يكسان ازطريق وزارت بهداشت و درمان ابلاغ گردد تا پايه اعمال ضرايب در سراسر كشور باشد.

تنظيم ساعت کار شيفتهاي مختلف بنا به مقتضيات جغرافيايي بعهده دانشگاهها مي باشد.

47) چرا جهت كاركنان بخش راديولوژي و گروه هيات علمي تعهد گرفته نمي شود و اختياري نيست؟

درقانون حق اشعه به لحاظ قرارگرفتن کارکنان مشمول، درمعرض اشعه اشتغال آنان در محيطهاي براي کارکنان گرديده اختياري است و براي گروهاي بند الف اجباري است.

48) با توجه به كمبود چارت سازماني براي بيمارستان ها و عدم توانايي جذب نيرو انجام قانون ارتقاء به چه صورت خواهد بود؟

براي جذب نيروهاي مورد نياز قانون ارتقا بهره وري قبل از برگزاري آزمون استخدامي چارت سازماني کلي بيمارستانها اصلاح گرديده است.

49) آياقوانين مربوط به ارتقاء درآئين نامه اداري و استخدامي اعضاء غيرهيات علمي دانشگاهها خواهد آمد يا خير؟

بله، قانون مذکور در آئينامه اداري و استخدامي اعضا غير هيات علمي پيش بيني گرديده است.

50) تامين اعتبارمالي به چه صورت خواهد بود چه براي بار مالي ناشي ازقانون و چه براي جذب نيروهاي موردنياز از طريق ممكن؟

اعتبار موردنياز دربودجه سال 90 دانشگاهها لحاظ گرديده است.

51) تكليف بخش هاي درماني واگذار شده به بخش خصوصي به چه صورت خواهد بود؟

واحدهاي واگذارشده نيز مشمول قانون ارتقا بهره وري هستند.

52) برخي ازرشته هاعليرغم اينكه درآگهي استخدامي اعلام شده بود و براي اجراي قانون لازم بود فاقد داوطلب كافي بوده و در سقف موردنياز جذب نداشتيم (نظيرتكنسين هاي اتاق عمل، بيهوشي وفوريتهاي پزشكي).

دانشگاه ها مي توانند از ذخيره هاي همان رشته هاي درسايرمحل هاي مندرج در اگهي با اولويت هاي لازم و اخذ تقاضاي ذينفعان استفاده نمودودر غيراينصورت مجددا براي باقيمانده مجوزهاي استخدامي ازمون استخدامي برگزار خواهد شد.

53) ماده 4 آئين نـامه اجرايي قـانـون مشاغل كـاركنان باليني بيمارستان هاي رواني و سوختگي ومشمولين موضوع ماده 16 قانون كاركنان شاغل در بخش هاي دولتي وغيردولتي ازجمله مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود پس آيا مشمولين موضوع ماده 16 قانون غير از بخش هاي رواني وسوختگي نيز از مرخصي يك ماه مازاد مي توانند استفاده كنند؟

به استناد قانون ارتقاء بهره وري وماده 3 آئين نامه اجرايي کارکنان باليني بيمارستانهاي رواني وسوختگي وهم چنين کارشناسان اموررواني، مددکاران وکاردرمانگران مي توانند ازمرخصي مذکوراستفاده نمايند.سايرمزاياي قانون مشاغل سخت وزيان آور، دردولت دردست تدوين است كه به محض ابلاغ، مشمولين ماده 16 سازمان نظام پرستاري ازآن استفاده خواهندكرد.

54) باتوجه به اينكه در تعهدنامه قانون ارتقاء بهره وري عنوان گرديده درصورت عدم اجراي اين تعهد نامه دانشگاه مجاز است وفق مقررات با مستخدم رفتاركند لذا درصورت تخلف مستخدم، اجراي قانون ونحوه برخورد با متخلف چگونه خواهد بود؟

قاعدتا کليه تخلفات کارمندان ازطريق هيات بدوي رسيدگي به تخلفات رسيدگي خواهد شد.

55) شهرهاي نزديك و هزينه هاي اياب و ذهاب براي شيفتهاي عصر و شب چگونه خواهد بود؟

پرداخت هزينه اياب و ذهاب طبق روال قبل از اجراي قانون ارتقا بهره وري کماکان انجام خواهد شد.

56) قانون مذكور جهت تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي كه بيشترشيفتهاي آنان 24 ساعت كار و 48 ساعت استراحت مي باشند چگونه خواهد بود؟

به منظور استفاده تکنسيينهاي فورييتهاي پزشکي از مزاياي قانون ارتقا بهره وري مي بايست طبق مفاد قانون و آئين نامه اجرايي و دستورالعمل مربوطه رفتار نمايند.

57) آياعدم استراحت در شيفت شب باعث خطرنخواهد بود؟

اگر منظور ، خطر براي بيمار است که پيش بيني عدم استراحت شب در همين راستا منظور شده است.

58) جهت بخش هاي توسعه اي كه در مراكز درماني وجود دارند قانون چگونه انجام شود؟

در بخش هاي جديد التاسيس و توسعه اي در صورت حائز شرايط بودن مي بايست قانون اجرا گردد.

59) تعدادي از پرسنل شاغل دربيمارستان ها دراوقات فراغت و خارج ازشيفت موظفي خود، به ميزان كمتر از50 ساعت به اضافه كاري در دفاتر مشاوره پرستاري مشغول مي باشند. آيا اين عده مشمول قانون ارتقاء مي گردند يا خير؟

بلي اين افراد مي توانند ازقانون استفاده نمايند چون محل كاردوم آنها متناظرمحل استفاده ازقانون نيست و فقط كساني نمي توانند استفاده كنند كه عيناً دربيمارستان غيردولتي ديگري شاغل باشند.

60) درپاره اي موارد از نيروهاي شاغل در ارتش و يا سپاه پاسداران متقاضي انجام اضافه كار در بيمارستانهاي دانشگاهي مي باشند و بيمارستانها به خدمات آنان نياز دارند اينگونه افراد مشمول قانون ارتقاء بهره وري مي شوند يا خير؟

کليه افرادمطروحه درقانون و آئين نامه اجرايي که به نوعي دربيمارستان ها اشتغال دارند از مزاياي قانون بهره مند خواهند شد.

61) پرستاران ستادي شاغل درقسمت بيماريهاي خاص مشمول قانون ارتقاء مي باشند ياخير؟

محيط هاي مشمول قانون ارتقاء بهره وري درقانون، آئين نامه اجرايي و دستورالعمل مربوطه مشخص گرديده است پرستاران شاغل در ستاد دانشگاه ها مشمول کسر ساعت کارنمي باشند.

62) آيا سابقه خدمت قراردادي و اشتغال در شركت هاي خدماتي بيمارستان ها براي كاركنان مشمول قانون ارتقاء بهره وري قابل احتساب خواهد بود؟

گر چه در دستور العمل ابلاغي ملاك محاسبه سنوات خدمت احكام كار گزيني معيين گرديده است. لیكن سوابق خدمتي در شركت هاي خصوصي طرف قرارداد دانشگاه و مدتي كه اين افراد مستقيماً با دانشگاه قرار داد داشته اند، به عنوان سابقه سنواتي قابل احتساب خواهد بود. ضمناً سوابق خدمتي در شركت هاي خصوصي نيز براي كار كنان قراردادي فعلي مشروط به ارائه سوابقي مبني بر پرداخت حق بيمه قابل محاسبه مي باشد./ع

 

بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
Iran, Islamic Republic of
نرجس کاویانی
۰۹:۵۹ ۰۶ تير ۱۳۹۹
باسلام من نیروی صدساعته بخش کرثنا بودم که حود به کرونا مبتلا شدم و استعلاجی شدم حالا دراین ماه ۲۸تاشیفت بهم دادند درصورتی که من بیشترتز۱۴شیفت نباید برم ومیگوند استعلاجی به نیروی صدساعته تعلق نمیگیرد مگه میشود من این بیماری رااز بیمارستان گرفتم
Iran, Islamic Republic of
محمد
۰۳:۵۳ ۳۰ فروردين ۱۳۹۹
با سلام
آیا مترون بیمارستان میتواند پرستار با سابقه بالای هفده سال را بدون رضایت پرستار از بخشی به بخش دیگر انتقال دهد؟خواهشمندم اگر کسی اطلاع دارد جواب بدهد.ممنون
Iran, Islamic Republic of
رخساره لجمیری
۱۷:۳۶ ۲۵ فروردين ۱۳۹۹
ایا نیروی پرستاری که در بخش دیالیز بیمارستان مشغول بکار میباشد و همزمان در مرکز دیالیز خصوصی که حقوق پرکیس دریافت میشود وشیفت گردشی و شبکاری ندارد شامل حق ارتقا در بیمارستان میباشد؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۰ دی ۱۳۹۸
پرسنل شیفت عصر و شب می دهند، بسیاری هم شیفت 24 می دهند (صبح و عصر و شب)، استراحت شب که ندارند، موقع رسیدگی به بیمار که خسته و بی حوصله اند، واقعا این خستگی و اشتباهات ناشی از آن به نفع بیمار است؟ می خوان سرنگ بزنن حتی چشمشون از خستگی دید نداره، حسشون کار نمی کنهو در نهایت سوراخ سوراخ می کنند بیمار بیچاره رو، حالا تو شرایط حاد چطور با خستگی می تونن تصمیم درست بگیرند؟ آیا تمام اینها برای در خطر نبودن بیماره؟
Iran, Islamic Republic of
صالح نیا
۱۴:۱۰ ۱۹ آذر ۱۳۹۸
با سلام من مامای شاغل در بیمارستان هستم آیا هزینه ی شیفت در گردش به من تعلق میگیرد؟
Iran, Islamic Republic of
مهناز
۱۵:۳۲ ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
سلام با تشکر از سایت مفید و خوبتون
من کارمند شاغل پیمانی با عنوان شغلی اپراتور ۱۱۵ هستم.محل کارم مشمول قانون ارتقا بهره وری نمیشود. با توجه به اینکه روز تعطیل و شیفت عصر و شیفت شب دارم ، مقدار ساعت موظفی ام چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
فاطمه ایرندگانی
۰۴:۱۰ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
خوب و دقیق.من7هفته و4روز بار دار بودم که لکه بینی و خونریزی داشتم.سابقه کیست رحم.و دو غده در سینه رو هم دارم.که به پزشک مراجه کردم.برام دوهفته تهدید به سقط نوشت ولی در کومیسیون پزشکی استعلاجی منو تایید نکردن فرمودن شما نیاز با استعلاجی نداشتین.من خودم پرستارپیمانی بیمارستان که از محروم ترین بیمارستانای کشور و با دمای هوای45درجه به بالا هست کار میکنم.در کمیسیون گرفته شده فرمودن لکه بینی و خونریزی زیر6هفته طبیعی میباشد در صورتی که من 7هفته و4 روز حامله بودم.باتشکر لطفا جواب بدین
Iran, Islamic Republic of
رضا
۱۹:۲۷ ۰۷ مرداد ۱۳۹۱
از کارشناسان میکروبیولوژی /میکرو ب شناسی/ که تسلط کافی بر انجام ازمایشات تشخیص طبی. ازمایشات میکروبی اب .فاضلاب ومواد غذایی بیماریها .بهداشت محیط ... دارند در بهداشت ودرمان به کار گیرید .متشکرم
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر