باشگاه خبرنگاران -مردم بدون توجه به گرایشهای سیاسی از کشور دفاع خواهند کرد
امیری در گفتگوی ویژه خبری:
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آمریکا و صهیونیسم بدانند هر جا دفاع از رهبری و نظام واجب باشد، همه مردم از کشور حمایت خواهند کرد.