جدول کامل مسابقات لوشامپیونا هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 13
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱ المپیک نیس ۱ ۱ بوردو ۲۳:۱۵ آلیانز ریویرا
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
۲ برست ۱ ۲ پاری سن ژرمن ۲۰:۰۰ پاریس
۳ لیل ۰ ۰ متز ۲۲:۳۰ استاد پیر مائوروی
۴ موناکو ۱ ۰ دیژون ۲۲:۳۰ لویی دوم
۵ رنس ۰ ۰ آنژه ۲۲:۳۰ اوگوست دولون
۶ استراسبورگ ۴ ۱ نیم المپیک ۲۲:۳۰ ورزشگاه ده لا مینو
يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
۷ استادو رن ۳ ۱ آمیان ۱۷:۳۰ پاریس
۸ مون پلیه ۳ ۰ تولوز ۱۹:۳۰ د لا موسون
۹ نانت ۲ ۳ سنت اتین ۱۹:۳۰ د لا بیوجیره
۱۰ المپیک مارسی ۲ ۱ لیون ۲۳:۳۰ ولودروم