نظرسنجی
به نظر شما کاندیداهای ریاست جمهوری به غیر از فرصت ده ساعته رسانه ملی به تبلیغات کاغذی هم نیاز دارند؟
بله
32.41%

خیر
67.59%

تعداد کل آراء : ۳۰۳۲۲۴۱