نظرسنجی
شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها به کدامیک از موارد ذیل توجه بیشتری داشته باشد؟
مُر قانون
79.13%

مصلحت سنجی
20.87%

تعداد کل آراء : ۴۰۷۴۶۴۴