نظرسنجی
کدام مجموعه تلویزیونی در ایام نوروز را بیشتر پسندیدید؟
پایتخت3
71.85%

خوب، بد، زشت
4.35%

کلاه قرمزی
18.03%

روزهای بد به در
4.34%

ما فرشته نیستیم
1.43%

تعداد کل آراء : ۱۴۷۵۲۷۲