نظرسنجی
با گذشت حدود 2 ماه از طرح کاهش الودگی هوا، کدام یک از طرح های ترافیکی را در کاهش آلودگی هوا موثر می دانید؟
۱)طرح کاهش آلودگی هوا
0%

۲)طرح زوج و فرد
0%

3)هیچکدام
100%

تعداد کل آراء : ۱