نظرسنجی
به نظر شما اولین و مهمترین مسئله اقتصادی که دولت سیزدهم باید به آن رسیدگی کند کدام است؟
مشکل تورم و معیشت مردم
81.48%

نوسانات بورس و مشکل سهامداران
0%

مسئله بانک و کسری بودجه
6.17%

موانع تولید
12.35%