نظرسنجی
نامزد مورد نظر خود را بر اساس کدام یک از گزینه های زیر انتخاب می کنید؟
برنامه های اقتصادی و معیشتی
86.34%

برنامه های مدیریت فضای مجازی
0.85%

برنامه های فرهنگی
4.29%

برنامه های سیاست خارجی
8.52%