نظرسنجی
درصورت بيماري بيمه ها بيشتر هزينه شما را پرداخت مي کنند يا خودتان؟
خودم
88.52%

بيمه ها
11.48%

تعداد کل آراء : ۲۷۰