نظرسنجی
اگر شما هم معلم یا کادر مدارس غیردولتی هستید، کدام مورد زیر مهم‌ترین مشکل شماست؟
ساعت و حجم کاری بیش از حد است
22.22%

دریافتی حقوق کمتر از وزارت کار است
33.33%

وضعیت بیمه مناسب نیست
22.22%

قرارداد و امنیت شغلی مناسب نیست
22.22%

تعداد کل آراء : ۹